CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Adroddiad Dadansoddiad Ystadegol Camerâu Diogelwch

Mae'n bleser gan GanBwyll gyhoeddi adroddiad dadansoddiad ystadegol sy'n asesu'n annibynnol effaith y cynllun Camerâu Diogelwch yng Nghymru.  Mae'r adroddiad wedi'i gwblhau gan Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru, a gomisiynwyd i wneud y gwaith ym mis Ionawr 2015.

 

Mae'r broses werthuso a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad yn dilyn yr un fethodoleg drylwyr a fabwysiadwyd gan yr Athro Richard Allsop, a gomisiynwyd yn flaenorol gan Sefydliad yr RAC i adolygu'n annibynnol y Cynllun Camerâu Diogelwch Cenedlaethol yn y DU.  Ar y pryd, ei ganfyddiadau oedd bod "camerâu cyflymder wedi cynnig manteision diogelwch ffyrdd parhaus ers eu cyflwyno ledled y wlad rhwng 2001 a 2005". Gweler mwy yn: http://www.racfoundation.org/research/safety/effectiveness-of-speed-cameras#sthash.47xtyMJD.dpuf.  

 

Mae'r adroddiad diweddaraf yn archwilio effaith camerâu cyflymder yng Nghymru, ac yn ystyried y ffyrdd hynny yng nghyffiniau camera cyflymder, neu lle mae faniau camerâu symudol ar waith o bryd i'w gilydd.

 

Canfyddiadau'r adroddiad yw bod tystiolaeth i awgrymu bod camerâu cyflymder yng Nghymru'n gostwng cyflymder y cerbydau a nifer y gwrthdrawiadau angheuol neu ddifrifol yn eu cyffiniau. Mae'r canlyniadau'n amrywio'n sylweddol yn ôl y math o gamera; sydd i'w ddisgwyl, oherwydd natur barhaol camerâu sefydlog.

 

Bydd GanBwyll yn defnyddio canfyddiadau'r adroddiad ac yn edrych ar ein hisadeiledd camerâu yng Nghymru gan nodi lle gallwn wella a chyfrannu at ostwng cyflymdra i gadw cymunedau'n ddiogel.