CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Ebrill 2019
Ebrill 2019

Beth yw gwerth yr alwad neu’r neges testun yna?

 

Sawl un ohonoch chi sydd wedi bod yn gyrru ar hyd y ffordd ac yn clywed y ffon symudol yn canu, neu sain neges testun yn cyrraedd eich ffon?

 

Sawl un ohonoch chi sydd wedi estyn am y ffon symudol i ateb yr alwad neu i edrych lawr ar eich sgrin am rai eiliadau i weld pwy sydd wedi cysylltu gyda chi?

 

Dwi’n siŵr bod y mwyafrif ohonom wedi cael ein temtio i wneud hynny ar rhyw adeg neu gilydd. Ond ydych chi wedi meddwl am eiliad beth gall canlyniad y weithred yna fod?

 

Os edrychwch lawr ar sgrin eich ffon am 4.6 eiliad yn unig, wrth yrru ar gyflymder o 30mya, byddwch yn teithio 63medr, neu bron i hyd 6 bws dau lawr!

 

Beth gollwch chi wrth edrych i ffwrdd o’r ffordd yn y 4.6 eiliad yna? Plentyn yn camu allan i ganol y ffordd? Beic yn paratoi i droi cornel? Car yn brecio yn gyflym? Gall y 4.6 eiliad yna olygu’r gwahaniaeth rhwng y gallu i ymateb yn gyflym a damwain.

 

Yn ôl ymchwil gan Sefydliad Iechyd Y Byd bod1 gyrwyr sy’n defnyddio ffonau symudol yn:

 

  • Llawer llai ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd ar y ffordd o’u hamgylch
  • Methu a gweld arwyddion ffyrdd
  • Methu a chynnal safle’r lon briodol a chyflymder cyson
  • Yn fwy tebygol o yrru’n rhy agos at y car o’u blaen
  • Yn ymateb yn arafach  ac yn cymryd mwy o amser i stopio
  • Yn fwy tebygol o fynd i mewn i fylchau anniogel mewn traffig
  • Yn teimlo dan fwy o straen a rhwystredigaeth

 

Rhwng y 15fed a’r 25ain o Ebrill bydd Ymgyrch Ffonau Symudol yn rhedeg ar draws pedwar llu heddlu Cymru gyda’r bwriad o addysgu’r cyhoedd o beryglon defnyddio’r ffon wrth yrru a’r canlyniadau posib.

 

Er ein bod yn gorfodi troseddau defnyddio ffonau symudol, ein gobaith yw nad welwn ni fodurwyr yn defnyddio eu ffonau symudol gydol yr ymgyrch nac ychwaith ar unrhyw adeg arall o’r flwyddyn.

 

Noder hefyd bod camerâu symudol GanBwyll eisoes yn dal modurwyr yn defnyddio ffonau symudol a modurwyr sydd ddim yn gwisgo gwregys yn ogystal a throseddau goryrru.

 

Mae rhai pobl yn meddwl bod GanBwyll yn chwilio am droseddwyr ac yn gosod camerâu mewn llefydd er mwyn dal pobl allan. Y gwirionedd yw mae ein gobaith a’n nod ni yw i weld ein camerâu yn dod nol heb ddal un modurwr yn troseddi ar ein ffyrdd; dyna ydy diwrnod llwyddiannus i GanBwyll.

 

Rydym am weld ffyrdd Cymru yn fwy diogel i holl ddefnyddwyr y ffordd.

 

Felly, y tro nesaf byddwch yn clywed eich ffon symudol yn canu neu ton temtasiwn y neges testun, meddyliwch am beth all ddigwydd yn yr ychydig o eiliadau bydd eich llygaid yn edrych i ffwrdd o’r ffordd o’ch cwmpas.

 

Gall yr alwad neu'r neges aros. Ydy nhw wir werth y risg?

 

1 https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/distracted_driving_en.pdf?ua=1