CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 2019
Sbotolau Ar Safleoedd - Llanelwedd
Dathlwyd can mlwyddiant Sioe Frenhinol Cymru wythnos diwethaf yn Llanelwedd; y sioe amaethyddol fwyaf yn y Ddeyrnas Unedig. Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn gwneud y daith i'r dref wledig ym Mhowys.
Os gwnaethoch chi deithio i faes y sioe wythnos diwethaf, efallai i chi weld ein camerau gorfodi yn cadw'r ffyrdd yn ddiogel i bawb.
Mae un o'n camerau symudol yn gorfodi ar y A470 rhwng Llyswen a Llanelwedd, gyda'r cyfyngder cyflymder yn 60mya.
Sefydlwyd y safle yma yn 2002 gyda'r arolwg cyflymder a gynhaliwyd ar y pryd yn dangos bod cyflymder cyfartalog 0 57mya ar y ffordd. Yr hyn a oedd yn peri mwy o bryder oedd bod 30% 
o'r traffig yn teithio ar gyflymder uwch na'r terfyn tra bod 3% o'r traffig yn teithio ar gyflymder o dros 75 mya. Yr hyn a oedd yn peri mwy o bryder oedd bod 30% o'r traffig yn teithio ar gyflymder uwch na'r cyfyngder tra bod 3% o'r traffig yn teithio ar gyflymder o dros 75 mya.
Mae'r A470 yn gefnffordd brysur mewn ardal wledig yng Nghymru. Mae gan y ffordd nifer o droeon a chodiadau ac fe'i defnyddir yn rheolaidd gan gerbydau masnachol ac amaethyddol araf.
Ers sefydlu'r safle mae cyflymder cyfartalog y safle wedi gostwng i 54 mya ac mae nifer y cerbydau sy ' n mynd dros y cyfyngder wedi gostwng o 30% i 18% tra bod nifer y cerbydau sy'n teithio ar gyflymder o fwy na 75 milltir yr awr wedi haneru!
Yn bwysicach na hynny, ni fu unrhyw wrthdrawiadau o fewn ffiniau'r safle am dros 3 blynedd.  Mae'r safle wedi cyflawni ei nod o leihau nifer yr anafiadau ar y ffyrdd ond mae angen parhau i orfodi er mwyn sicrhau bod y ffordd yn parhau ' n ddiogel ar gyfer defnyddwyr ffyrdd yn y dyfodol.
Mae camerâu yno i wneud ffyrdd yn fwy diogel a helpu i achub bywydau, nid gwneud arian na dal modurwyr allan. Pan welwch fan gorfodi ar ffyrdd Cymru, cofiwch ein bod yn y lle iawn, ar yr adeg gywir am y rhesymau iawn.