CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mehefin 2019
Y Man Cywir. Yr Amser Cywir. Y Rheswm Cywir.

Ar y 28ain o Ionawr 1896, fe gafwyd Walter Arnold o Gaint yn euog o oryrru; y person cyntaf yn y DU i gael ei gyhuddo'n llwyddiannus o'r drosedd. Yn teithio tua 8 milltir yr awr ar y pryd, roedd e' wedi mynd y tu hwnt i'r cyfyngder cyflymder cyfreithiol o 2 filltir yr awr. Fe gosbwyd Walter Arnold gyda dirwy o 1 swllt yn ogystal a chostau.

 

Yn 1903 fe godwyd y cyfyngder cyflymder i 20 milltir yr awr ac yn 1934 fe osodwyd cyfyngder cyflymder cyffredinol o 30 milltir yr awr ar ffyrdd mewn ardaloedd adeiledig, cyfyngder sydd dal mewn grym heddiw.

 

Cyflwynwyd y camera cyflymder cyntaf ar ffyrdd y DU yn 1992 ac ers hynny mae cymunedau wedi dod yn gyfarwydd a gweld camerau cyflymder sefydlog a symudol ar ffyrdd Cymru. Gosodir y camerau hyn lle mae pobl wedi cael eu lladd neu eu hanafu, lle mae cyflymderau gormodol wedi'u cofnodi, ar safle lle mae pryderon wedi'u cofnodi gan gymuned neu ar gyfer gweithrediadau arbennig.

 

Mae camsyniad am y camerau hyn; bod y camerau yn cael eu gosod mewn ardaloedd er budd gwneud elw neu lle byddant yn dal y mwyaf o droseddwyr. Mewn gwirionedd, y camerau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru yw'r rhai sy'n cofnodi'r nifer LLEIAF o droseddau, nid y mwyaf. Lle rydym yn gorfodi, mae mwy o gydymffurfiaeth a'r cyfyngder cyflymder ac fe hoffwn weld hyn ar draws y rhwydwaith ffyrdd, nid dim ond mewn nifer fach o leoliadau. O'r herwydd, mae GanBwyll yn adnewyddu ein strategaeth adleoli, a byddwn yn mynd i leoliadau allweddol lle mae gwrthdrawiadau traffig ar y ffordd wedi digwydd er mwyn gorfodi troseddau o oryrru, defnyddio ffonau symudol neu beidio a gwisgo gwregysau diogelwch.

 

Mae rhai modurwyr hefyd yn tybio na all ein camerau orfodi heb bresenoldeb arwydd camera cyflymder. Nid yw hyn wir ac rydym yn annog pob modurwr i dybio, pan welant arwydd cyfyngder cyflymder neu mewn ardal a goleuadau stryd, y gellid cael camera gorfodi hefyd.

 

Mae GanBwyll ar fin lansio strategaeth adleoli ar ei newydd wedd gyda'n camerau symudol, lle gallem ni fod yn weladwy yn unrhyw le ar unrhyw bryd; ond hoffem dawel meddyliau'r cyhoedd ein bod yn anelu at fod yn y man cywir, ar yr amser cywir: am y rheswm cywir.

 

"Gwyddom, lle mae camerau symudol yn bodoli, bod modurwyr yn cydymffurfio gyda'r cyfyngderau cyflymder a bod ein camerau yn bresennol ar 2% yn unig o rwydwaith ffyrdd Cymru. Credwn yn gryf y dylai ein camerau allu ymestyn eu heffeithiolrwydd ar draws rhan ehangach o'r rhwydwaith ffyrdd.

 

Nid oes byth angen nac esgus am oryrru ac mae'r strategaeth newydd hon yn anelu at wella cydymffurfiaeth gan fodurwyr ar draws ffyrdd Cymru er diogelwch pawb."

Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll

 

Dydyn ni ddim eisiau eich arian, rydym am wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel, a thrwy'r strategaeth adleoli newydd hon rydym yn gobeithio y bydd lefelau cydymffurfio ar bob ffordd yn cynyddu, gan arwain at daith fwy diogel i bob defnyddiwr ffordd.