CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Tachwedd 2019
Sbotolau ar Safleoedd - Ffordd Pant, Trecelyn

Rhwng 2104 a 2016 bu 2 wrthdrawiad difrifol ar Ffordd Pant, Trecelyn, gan arwain at un marwolaeth ac un person yn dioddef anafiadau difrifol sydd wedi achosi newid bywyd llwyr. Roedd un o'r dioddefwyr yn gerddwr. Cafwyd 2 o wrthdrawiadau man anafiadau hefyd, gyda 5 o bobol yn dioddef anafiadau ac 1 ohonynt yn gerddwr.

 

Dangosodd arolwg cyflymder a gynhaliwyd yn 2016 mai'r cyflymder cyfartalog drwy'r parth 30mya oedd 31mya. Ond, yr hyn oedd yn peri mwy o bryder oedd y ffaith bod dros hanner y gyrwyr yn teithio ar gyflymder uwch na'r cyfyngder a nodwyd gyda nifer fach (1 ym mhob 100) yn teithio ar gyflymder o 45mya a mwy.

 

Gan fod 22,000 o gerbydau yn defnyddio'r ffordd bob dydd, golyga hyn bod 220 o gerbydau'r dydd yn teithio ar gyflymder dros 45mya yn y parth 30mya.

 

Penderfynwyd sefydlu safle camera symudol gyda'r safle wedi ei leoli mewn ardal breswyl gydag ystad ddiwydiannol a chartref nyrsio preswyl. Mae'r ffordd yn llwybr prysur rhwng Glyn Ebwy a Chasnewydd.

 

Dangosodd arolwg cyflymder a gynhaliwyd yn 2019 bod y cyflymder cyfartalog wedi aros ar 31mya, ond, yn bwysicach, roedd nifer y cerbydau oedd yn teithio yn gynt na'r cyfyngder cyflymder wedi gostwng o 51% i 9.8%. Golyga hyn bellach bod y nifer y cerbydau sydd yn teithio dros 45mya wedi gostwng o 220 y dydd i 44 y dydd.

 

Bydd gorfodaeth yn parhau ar y safle i sicrhau bod y gwelliannau yn cael eu cynnal.