CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Ebrill 22ain, 2020
Cynnydd mewn Cyflymder ar Ffyrdd Cymru - Datganiad Y Rheolwr Partneriaeth

Mae Cymru, fel gweddill y DU, yng nghanol Pandemig Covid-19, a chyda mwyafrif helaeth o'r cyhoedd yn dilyn cyngor pellhau cymdeithasol y Llywodraeth, rydym wedi gweld gostyngiad yn nifer y traffic ar rhwydwaith ffyrdd Cymru. Fodd bynnag, mae'n wir ein bod yn gweld mwy o gerbydau yn teithio dros y cyfyngder cyflymder i raddau uwch nag arfer.

 

Yn ddiweddar, gwelsom y cyflymderau uchel canlynol:

  • 114mya mewn cyfyngder cyflymder o 70mya ar yr A55 (Rhuallt Hill)
  • 105mya mewn cyfyngder cyflymder o 60mya ar yr A5 (Halton, Wrecsam)
  • 104mya mewn cyfyngder cyflymder o 70mya ar yr A48 (Pensarn, Caerfyrddin)

 

Mae'n amlwg bod y gyrru anghyfrifol a pheryglus hwn yn peryglu ein gweithwyr allweddol ynghyd ag aelodau o'r cyhoedd sy'n gwneud siwrneiau hanfodol i gynorthwyo anwyliaid, mynychu gwaith a chadw'r wlad i fynd yn ystod yr argyfwng rhyngwladol. Nawr, fwy nag erioed, mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau nad ydyn ni'n gweld cynnydd mewn gwrthdrawiadau neu anafiadau. Byddai unrhyw wrthdrawiad nawr yn rhoi baich ychwanegol ar y GIG i ddelio gyda chlwyfedigion, yr heddlu i ymchwilio a rheoli'r gwrthdrawiad, yn ogystal ag achosi galar diangen i deuluoedd ar adeg pan mae llawer o deuluoedd arwahan er mwyn sicrhau eu hiechyd a'u diogelwch eu hunain.

 

Mae gan GanBwyll hanes hir o weithio lle mae'r risg ar ei fwyaf, ac rydym yn gweithio gyda'r pedwar llu heddlu yng Nghymru a Llywodraeth Cymru i ddarganfod lle mae'r gwrthdrawiadau'n digwydd ar ein rhwydwaith ffyrdd, a pham. Mae'r un peth yn wir am gyflymder y traffig ar ein rhwydwaith ffyrdd, ond yn ystod yr amser orysur hwn o gynllunio brys mewn gwasanaethu cyhoeddus, nid oes gennym yr holl ddata ar gyfer Cymru wrth law ar unwaith.

 

Mae ein timoedd barod ac yn barod i weithio yn ol yr angen ac rydym yn gallu ymateb yn gyflym i unrhyw wybodaeth neu bryderon yn ol yr angen yn lleol. Mae hyn yn cynnwys cefnogio plismona rheng flaen wrth ddarparu PPE yn ogystal a gorfodi. Ar yr adeg hon, bydd unrhyw orfodaeth symudol GanBwyll yn cael ei gyfarwyddo gan uwch swyddogion heddlu ym mhob llu heddlu mewn ymateb i'w ssiynau briffio gweithredol, yn hytrach na chael eu cyfarwyddo gan GanBwyll

 

Rydym yn parhau i dderbyn a phrosesu adroddiadau o droseddau traffig trwy Ymgyrch SNAP.

 

Mae ein camerau sefydlog wedi parhau i fod yn weithredol trwy gydol y pandemig ac rydym yn gallu derbyn troseddau yn uniongyrchol i'n swyddfa gefn i'w prosesu, sy'n golygu y gallwn barhau i orfodi mewn ardaloedd sydd a'r risg uchaf o ran diogelwch ar y ffyrdd tra'n cydymffurfio gyda phellter cymdeithasol.

 

Nid yw niferoedd troseddau, ac ni fyddant byth, yn fesur perfformiad i ni. Mae'r gorfodi mwyaf effeithiol yn sicrhau cydymffurfiad gyda'r cyfyngderau cyflymder, ac felly'r safleoedd mwyaf effeithiol yw'r rhai sydd a'r nifer o droseddau lleiaf

 

Er ein bod yn gweld gostyngiad o dros 50% yn nifer y traffig ar ein ffyrdd, nid ydynt yn arwydd o ymddygiad gyrwyr. Fel rheol, rydyn ni'n gweld mwyafrif llethol y gyrwyr a'r beicwyr yn cydymffurfio gyda'r cyfyngder cyflymder - lleiafrif bach yn unig sydd byth yn gweld y risg mae'n nhw yn rhoi eu hunain, ac eraill.

 

Rydym yn parhau i weithio gyda'r holl bartneriaid ym maes diogewlch ar y ffyrdd - o'r gwasanaethau tan ac achub, awdurdodau priffyrdd, Cyngor Penaethiaid Heddlu Cenedlaethol ac elusennau diogelwch ffyrdd fel PACTS a Brake a phartneriaethau lleihau anafiadau eraill ledled y DU i sicrhau ein bod i gyd yn ymdrechu gyda'n gilydd i ledaenu'r neges. Rydym yn monitro cyhoeddiadau Highways England a TRL i sicrhau ein bod yn deall yr hyn sy'n digwydd ar ein ffyrdd a byddwn yn parhau i ddefnyddio ein hadnoddau yn y lleoliad cywir, ar yr adeg cywir am y rheswm cywir.

 

Efallai bod y byd wedi newid, ond mae'r cyfyngder cyflymder a'r deddfau traffic yn aros yr un peth!

 

Teresa Ciano

Rheolwr Partneriaeth

Wednesday, 22 April 2020