CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Ebrill 30ain, 2020
Pryderon Cymunedol

Mae GanBwyll yn gorfodi er mwyn cadw defnyddwyr y ffordd yn ddiogel ac i atal modurwyr rhag gyrru dros y cyfyngder cyflymder a pheryglu bywydau. Pan fyddwn yn derbyn adroddiad sy’n peri pryder gan aelod o’r cyhoedd ac rydym yn cydnabod bod risg o ran diogelwch ar y ffordd yn gysylltiedig a chyflymder, byddwn yn gorfodi yn y lleoliad hwnnw.

 

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi cofnodi cyflymderau sy'n llawer uwch na'r cyfyngderu cyflymder cyfreithiol ar ffyrdd ledled Cymru. Rydym hefyd wedi gweld cynnydd yn nifer yr adroddiadau am bryderon cymunedol gan aelodau o'r cyhoedd ym mhob un o'r pedwar llu heddlu.

 

Yn ystod Ebrill 2020, cafodd Heddlu Dyfed-Powys 49 o adroddiadau o bryder cymunedol o gymharu â 14 ym mis Ebrill 2019. Mae hyn yn adlewyrchu'r pryder mae ymddygiad lleiafrif o yrwyr yn achosi i’n cymunedau.  Byddwn yn ymateb i'r pryderon hyn er mwyn lleihau'r perygl i fywyd: byddai unrhyw wrthdrawiad yn awr yn cynyddu'r baich ar ein gwasanaethau cyhoeddus ar adeg pan fyddant yn gweithio'n galed i'n cadw ni i gyd yn ddiogel.

 

Os gwelwch faniau GoSafe yn gorfodi, gwybod ein bod yn y lle iawn, ar yr adeg iawn, am y rheswm cywir: i ddiogelu'r cyhoedd ac i leihau'r pwysau ar y GIG.

 

Os oes gennych chi bryder am oryrru yn eich cymuned, gallwch gysylltu gyda ni yma

Thursday, 30 April 2020