CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Awst 26ain, 2020
Gwirfoddolwyr yn Dychwelyd i Wylio Cyflymder Cymunedol

Ers 2016, mae gwirfoddolwyr wedi bod yn cymryd rhan yn y cynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol mewn cymunedau ledled Cymru, gan fonitro a chofnodi cyflymder cerbydau sy'n teithio drwy eu cymuned.

 

Pan ddechreuodd y clo yn ôl ym mis Mawrth, stopiwyd holl weithgareddau gwylio cyflymder cymunedol er mwyn cydymffurfio â ymbellhau cymdeithasol. Gyda’r lleddfu mesurau clo mae ein gwirfoddolwyr wedi bod yn awyddus i ddychwelyd at eu gweithgareddau monitro a chofnodi cyflymder yn eu cymunedau o ganlyniad i fodurwyr yn gyrru ar gyflymderau uchel drwy eu cymunedau.

 

Cyn y gallai unrhyw weithgareddau o'r fath ailddechrau, bu'n rhaid i ni sicrhau bod canllawiau ar waith i sicrhau iechyd a diogelwch ein gwirfoddolwyr wrth iddynt ddychwelyd i gyflymder monitro yn y normal newydd rydym bellach yn byw ynddo.

 

Rhaid i bob gwirfoddolwr Gwylio Cyflymder Cymunedol gadw at reolau a chanllawiau Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud ag atal a lledaenu'r feirws.

 

Rhaid i bob gwirfoddolwr hefyd gytuno i ganllawiau a gofynion pellach a nodir gan eu Heddlu lleol sy'n ymwneud ag ymbellhau cymdeithasol, hylendid a glanhau a defnyddio offer PPE.

 

Dywedodd un o'n Cydlynwyr Gwylio Cyflymder o Ogledd Cymru, y Cynghorydd Arnold Woolley:

 

"Mae aelodau tîm Gwylio Cyflymder Cymunedol Bwcle i gyd yn falch iawn o fod yn ôl ar waith ac yn gwbl weithredol wrth ochr y ffordd unwaith eto. Wrth i'n cyfnod clo fynd rhagddo, cynyddodd nifer y cwynion am fodurwyr sy'n goryrru, gan drigolion lleol.

 

Gyda'r feirws Covid-19 yn dal gyda ni, mae'r tîm wedi gorfod gwneud addasiadau. Ar hyn o bryd ni allwn drefnu i un cerbyd godi'r rheini sydd ar ddyletswydd ar gyfer unrhyw sesiwn benodol, felly mae'n rhaid i bawb wneud eu ffordd eu hun i ble bynnag yr ydym yn bwriadu gweithredu.  Rhaid i bob un ohonom wisgo masgiau wyneb, glanhau ein dwylo a'n sesiwn offer cyn ac ar ôl pob sesiwn a sicrhau ymbellhau cymdeithasol diogel wrth i ni weithredu. 

 

Rhaid i ni hefyd fod yn ymwybodol iawn o gerddwyr, beicwyr a cherddwyr cŵn sydd o gwmpas, fel ein bod yn camu o'r neilltu mewn da bryd i sicrhau ein bod yn ymbellhau'n ddiogel wrth iddynt fynd heibio i ni."

 

Felly, os gwelwch grŵp o bobl yn monitro cyflymderau ar eich taith, byddwch yn dawel eich meddwl eu bod yn gwneud hynny'n ddiogel ac ar ôl cymryd pob rhagofal angenrheidiol i'w cadw eu hunain ac eraill yn ddiogel.

Wednesday, 26 August 2020