CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Awst 27ain, 2020
Lle Cywir. Amser Cywir. Rheswm Cywir.

Cyflwynwyd y camera cyflymder cyntaf ar ffyrdd y DU ym 1992 ac ers hynny mae cymunedau wedi dod yn gyfarwydd â gweld camerâu cyflymder sefydlog a symudol ar ffyrdd Cymru. Gosodir y camerâu hyn lle mae pobl wedi cael eu lladd neu eu hanafu, lle mae cyflymderau gormodol wedi'u cofnodi, ar safle lle mae pryderon wedi'u cofnodi gan y gymuned neu ar gyfer ymgyrchoedd arbennig.

 

Mae camdybiaeth ynglŷn â'r camerâu hyn; mai dim ond i wneud arian neu eu rhoi mewn ardaloedd lle byddant yn cipio'r troseddau mwyaf y maent yno. Y camerâu mwyaf llwyddiannus yng Nghymru yw'r rhai sy'n cofnodi'r nifer LLEIAF o droseddau, nid y mwyaf.

 

Drwy gydol y clo ac wrth i’r Llywodraeth leddfu mesurau a chyfyngiadau teithio mae GanBwyll wedi bod yn danfon ein hadnoddau i ardaloedd sy'n peri pryder, lle'r adroddwyd am gyflymder uchel a lle mae cymunedau wedi tynnu sylw at bryderon am eu diogelwch. Gwnaethom ddanfon bryd hynny, ac yn parhau i ddanfon ein Swyddogion Lleihau Anafiadau i safleoedd gorfodi i gadw pob defnyddiwr ffordd yn ddiogel wrth iddynt fynd ar eu taith. Ein nod strategol yw lleihau gwrthdrawiadau a gwneud ffyrdd yn fwy diogel i bawb!

 

Lle'r ydym yn gorfodi, mae mwy o gydymffurfiaeth â'r cyfyngiad cyflymder, rhywbeth yr hoffem ei weld ar draws y rhwydwaith ffyrdd yn ei gyfanrwydd, nid mewn nifer fach o leoliadau yn unig. O'r herwydd, mae GanBwyll yn cryfhau ein strategaeth leoli o fod yn y lle cywir, ar yr amser cywir, am y rheswm cywir.

 

Byddwn yn mynd i leoliadau allweddol lle mae gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd wedi digwydd i orfodi troseddau o oryrru, defnyddio ffonau symudol neu beidio â gwisgo gwregysau diogelwch a gallai ein camerâu gorfodi symudol fod yn weladwy unrhyw le, unrhyw bryd.

 

Mae rhai modurwyr yn meddwl na all ein camerâu orfodi heb bresenoldeb arwydd camera cyflymder. Nid yw hyn yn wir ac rydym yn annog pob modurwr i dybio, lle gwelant arwydd cyfyngiad cyflymder neu yn gyrru mewn ardal â goleuadau stryd, y gallai fod camera gorfodi yna hefyd.

 

"Gwyddom, lle ceir camerâu symudol, fod modurwyr yn cydymffurfio â'r terfynau cyflymder a chyda'n camerâu yn bresennol ar ddim ond 2% o rwydwaith ffyrdd Cymru credwn yn gryf y dylai ein camerâu allu ymestyn eu heffeithiolrwydd ar draws rhan fwy o'r rhwydwaith ffyrdd.

 

Nid oes byth angen nac esgus dros gyflymu ac mae'r strategaeth newydd hon wedi'i hanelu at wella cydymffurfiaeth modurwyr ar draws ffyrdd Cymru er diogelwch pawb." 

 

Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth

 

Nid ydym eisiau eich arian; rydym am wneud ffyrdd Cymru'n fwy diogel a thrwy'r strategaeth leoli hon gobeithiwn y bydd cydymffurfiaeth ar bob ffordd yn cynyddu, sy'n golygu taith fwy diogel i bob defnyddiwr ffordd. Efallai y byddwch yn ein gweld mewn lleoliadau nad ydych wedi'n gweld o'r blaen, y rheswm am hyn yw ein bod yn ymateb i bryder newydd am ddiogelwch yn y lleoliad hwnnw. 

 

Felly, pan welwch ein faniau neu ein camerâu beiciau modur ar ffordd yn eich cymuned, byddwch yn dawel eich meddwl y bydd ein presenoldeb bob amser yn sicrhau ein bod yn y lle iawn, ar yr adeg iawn, am y rheswm cywir.

Thursday, 27 August 2020