CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 20fed, 2020
Dim Sioe Eleni

Dylai heddiw fod wedi bod yn ddiwrnod cyntaf Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru ar faes y sioe yn Llanfair-ym-Muallt, ond yn anffodus oherwydd pandemig coronafeirws, mae'r sioe, ynghyd â nifer o ddigwyddiadau eraill a gynlluniwyd ledled y wlad, wedi cael eu canslo ac mae maes y sioe yn ddistaw ac yn wag.

 

Byddai GanBwyll wedi bod yno ar y cyd â'n cydweithwyr o'r Gwasanaeth Tân, y Gwasanaeth Ambiwlans, yr RNLI, Beiciau Gwaed a sefydliadau gwasanaethau brys eraill, yn barod i ddechrau wythnos brysur o ymgysylltu ag aelodau'r cyhoedd o bob rhan o Gymru, y DU, Ewrop a thu hwnt.

 

Y llynedd, buom yn siarad â channoedd, os nad miloedd o ymwelwyr am ddiogelwch ar y ffyrdd. Gwnaethom ateb cwestiynau ar wahanol agweddau ar ddiogelwch ar y ffyrdd, gan daro rhai o'r chwedlau ynghylch gorfodi a chamerâu cyflymder a gofyn i bobl am eu pryderon ynghylch diogelwch ar y ffyrdd. Rhoddodd y pedwar diwrnod ar faes y sioe gyfle gwerthfawr i ni siarad gyda phob math o ddefnyddwyr ffyrdd am ddiogelwch ar y ffyrdd a rhoi cipolwg unigryw i ni o'r hyn yr oedd pobl yn ei ofni, yn ei ddymuno ac yn ei gwestiynu.

 

Efallai na fyddwn yn gallu ymgysylltu'n gorfforol â'r cyhoedd eleni, ond ar gyfer 2020 rydym yn mynd yn ddigidol!

 

Cadwch olwg ar ein cyfrifon Twitter ac Instagram ar gyfer ystod eang o gynnwys a phynciau. Rydym yn bwriadu cynnal nifer o arolygon barn, dysgu am yr hyn sy'n poeni pobl am ddiogelwch ar y ffyrdd a darganfod mwy am y rhai sy'n defnyddio ffyrdd Cymru. Byddwn yn chwalu mwy o chwedlau a chanfyddiadau anghywir a rhannu lluniau a fideos o tu ol y lens gyda chi i ddangos i chi beth yn union sy'n digwydd y tu mewn i'n faniau a sut mae ein camerâu yn gweithio.

 

Nid yw 2020 wedi troi allan i fod y flwyddyn yr oeddem yn disgwyl iddi fod, ac wrth i gyfyngiadau gael eu lleddfu rydym yn ffeindio ein hunain yn byw ac yn teithio mewn byd lle mae'r normal newydd yn teyrnasu drosom. Ond, un elfen o'r hen normal sydd wedi parhau drwy'r clo a thu hwnt i'w leddfu yw diogelwch ar y ffyrdd a'r Deddfau Traffig sydd yno i gadw pob defnyddiwr ffordd yn ddiogel.

Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth gadw ein ffyrdd yn ddiogel a chyfrannu at ein nod o leihau'r damweiniau a'r marwolaethau ar ffyrdd Cymru. Felly, ymunwch â ni yr wythnos hon wrth i ni fynd yn ddigidol, cymryd rhan yn ein polau, gofyn cwestiynau a chymryd rhan.

Monday, 20 July 2020