CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 21ain, 2020
Tu Ôl Y Lens

Un o'r atyniadau mwyaf i bobl sydd wedi ymweld â stondin GanBwyll yn Sioe Frenhinol Cymru yn y blynyddoedd diwethaf oedd y cyfle i weld y tu mewn i un o'n faniau gorfodi ac i siarad â'n Swyddogion Lleihau Anafiadau (CROs). Bob blwyddyn mae pobl yn cael gweld sut mae ein CROs yn gweithredu'r camerâu symudol o fewn y faniau, i ofyn cwestiynau ac i weld y camerâu a beth mae'r camera yn ei weld a'i recordio.

 

Mae yna gamdybiaeth gyffredin bod y camerâu yn cofnodi cerbydau yn gyson yn gyrru heibio ac mae'r swyddog y tu mewn i'r fan yn eistedd yn ôl a llacio. Chwedl llwyr yw hyn. Rhaid i'n swyddogion ddefnyddio eu crebwyll ar bob cerbyd sy'n dod. Pan fyddant yn amau bod cerbyd yn goryrru, maent yn actifadu'r offer camera ac yn ei anelu at blât cofrestru'r cerbyd. Os yw'r cerbyd yn mynd y tu hwnt i'r cyfyngder cyflymder cyfreithiol, caiff ei gofnodi'n awtomatig ar gerdyn cof.

 

Mae rhai pobl yn credu bod ein camerâu yn unig yn cofnodi troseddau goryrru, camsyniad arall. Efallai mai goryrru yw'r drosedd fwyaf cyffredin, ond gall ein camerâu gofnodi troseddau lle mae modurwyr yn defnyddio eu ffonau symudol wrth yrru neu os nad ydynt yn gwisgo gwregys diogelwch hefyd. I gofnodi'r troseddau hyn mae'n rhaid i'n swyddogion symud y camera i fyny at y ffenestr flaen ac mae ansawdd uchel ein hoffer yn ein galluogi i ddal y modurwr yn glir a'r hyn y maent yn ei wneud pan fyddant y tu ôl i olwyn cerbyd.

 

Efallai mai'r cwestiwn mwyaf cyffredin a ofynnwyd i'n CROs y llynedd oedd a oedd ganddynt dargedau i'w cyrraedd ar gyfer nifer y troseddau y maent yn eu cofnodi bob dydd. Mae pobl yn credu ein bod yn gorfodi mewn lleoliadau sy'n arwain at wneud y mwyaf o arian. Ond, ein safleoedd mwyaf llwyddiannus yw'r rhai sy'n cofnodi'r LLEIAF o droseddau; felly pan fydd CRO yn dychwelyd gyda dim troseddau o safle gorfodi mae'n ganlyniad da ac yn profi bod ein presenoldeb yn gwneud y ffyrdd yn fwy diogel i bawb.

 

Efallai bod rhai yn meddwl bod y swydd yn ddiflas, ond weithiau mae ein swyddogion yn dal rhai ymddygiadau rhyfedd a pheryglus. Roedd un CRO yn cofio dal menyw yn defnyddio ei minlliw wrth yrru, gan ganolbwyntio ei holl sylw ar ei drych yn hytrach na'r ffordd o'i blaen.

 

Mae ein CROs yn angerddol am ddiogelwch ar y ffyrdd, a phan ddychwelant o orfodi gyda dim troseddau wedi'u cofnodi maent yn dychwelyd yn hapus ac yn gadarnhaol bod ein presenoldeb yn gwneud ffyrdd a chymunedau yn fwy diogel i bawb. 

 

Tuesday, 21 July 2020