CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 27ain, 2020
Rhannu’r Ffordd Gyda’n Gilydd

Mae gyda ni gyd yr hawl i ddefnyddio'r ffyrdd yn ddiogel, ac yn hyderus, boed ni'n fodurwyr, yn feicwyr modur, yn feicwyr neu'n farchogion. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, ar ffyrdd gwledig a threfol, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y beicwyr sy'n defnyddio'r ffyrdd fel ffordd o ymarfer corff ac o deithio o fan i fan.

 

Mae gan feicio lawer o fanteision; mae'n fuddiol i’ch iechyd ac yn dda i’r amgylchedd; ac fel y gwelsom dros y misoedd o gloi, mae hefyd wedi darparu dihangfa bleserus i bobl yn ystod eu cyfnod ymarfer corff dyddiol.

 

Caiff beicwyr eu cyfri fel defnyddwyr ffyrdd bregus ac fel y cyfryw maent mewn risg uwch o gael anaf difrifol mewn achos o wrthdrawiad neu ddamwain. Mae'r risg hon i ddiogelwch y beicwyr yn cynyddu pan nad yw cerbyd yn rhoi digon o le wrth oddiweddyd, a gall fod yn brofiad brawychus a pheryglus iawn i feicwyr.

 

Dros y blynyddoedd diwethaf, Mae GanBwyll  wedi bod yn gweithio gyda'n partneriaid ym mhob un o'r pedwar llu heddlu yng Nghymru a'n cydweithwyr yn y Gwasanaeth Tân ac Achub ar Ymgyrch Close Pass. Nod yr ymgyrch hwn yw addysgu modurwyr sy'n cyflawni pasys agos ar ein ffyrdd, a rhoi gwybod iddynt am y peryglon o beidio â gadael o leiaf 1.5 m rhwng eu cerbyd a'r beiciwr.

 

Hoffai GanBwyll weld pobl o bob oed yn gallu beicio'n ddiogel ac yn hyderus ar ffyrdd Cymru ac rydym yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr mewn awdurdodau lleol a gyda Cycling UK Cymru i ddatblygu ymgyrch diogelwch beicio newydd a chyffrous.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

"Mae beicwyr a modurwyr yn rhannu'r lonydd ar ein ffyrdd, rydym ni ynddo gyda'n gilydd. Drwy hyrwyddo pellter diogel rhwng cerbydau a beicwyr wrth iddynt oddiweddyd, gobeithiwn y bydd beicwyr yn teimlo'n fwy diogel ac yn fwy hyderus ar y ffyrdd a bydd modurwyr yn chwarae eu rhan i gadw ein ffyrdd yn ddiogel i bawb. "

 

Dywedodd Gwenda Owen o Cycling UK:

 

"Mae cael eich pasio gan gerbyd yn agos yn brofiad brawychus pan fyddwch ar feic ac mae tystiolaeth yn awgrymu eu bod yn beryglus hefyd, gan fod 'pasio beiciwr yn rhy agos' yn cael ei briodoli fel ffactor cyfrannol mewn 25% o wrthdrawiadau difrifol rhwng beicwyr a cherbydau mawr.  Os ydym am gael ffyrdd mwy diogel i feicwyr yn ogystal â mwy o bobl yn beicio, mae rhoi terfyn ar fynd heibio'n rhy agos yn gwbl allweddol a dyna pam y dechreuom ein hymgyrch Rhy Agos i Gysur, sydd wedi ennill sawl gwobr. Drwy weithio gyda GanBwyll i ddatblygu’r ymgyrch o gwmpas ymbellhau diogel yng Nghymru rydym yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn ymwybodol o'r problemau ac y bydd mwy o bobl yn teimlo eu bod yn gallu beicio. "

Dros y misoedd nesaf, Cadwch lygad allan am arwyddion diogelwch newydd ar lwybrau beicio a ffyrdd gwledig a threfol; bydd y wybodaeth ddiweddaraf wrth i'r ymgyrch ddatblygu ar ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

 

Mae gennym ni i gyd ran i'w chwarae wrth gadw ein ffyrdd yn ddiogel, rydyn ni i gyd ynddo gyda'n gilydd!

Monday, 27 July 2020