CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mai 12fed 2020
Y Normal Newydd – beth rydym yn ei weld

Ers i’r cyfyngiadau teithio a gweithio ddod i rym yng Nghymru ddechrau yn y frwydr yn erbyn Covid-19, rydym wedi gweld cwymp o dros 70% yn nifer y traffig ar ein ffyrdd, ond cynnydd yn lefel y goryrru. Mae pobl wedi bod yn gwrando ar gyngor y Llywodraeth ac wedi aros adref i amddiffyn y GIG ac i achub bywydau.

 

Mae ein Swyddogion Lleihau Damweiniau wedi bod yn gorfodi mewn sawl lleoliad dros yr wythnos ddiwethaf a dyma rai o'r pethau y gwelsom:

 

Yn Llyswen, Powys fe wnaethon ni ddal beiciwr modur yn teithio ar gyflymder o 59mya mewn cymuned breswyl 30mya. Bron yn ddwbl y cyfyngder cyflymder cyfreithiol, gan roi cerddwyr yn ogystal â defnyddwyr ffyrdd mewn perygl o niwed ac anaf.

 

Ar yr A48 yng Nghaerfyrddin cofnodwyd car yn agosáu at gylchfan yn teithio ar gyflymder o 105mya.

 

Cofnodwyd cerbyd yn teithio ar hyd yr M4 yn Gwent ar gyflymder o 101mya mewn cyfyngder o 70mya, tra bod cerbyd arall a oedd yn teithio ar hyd yr M4 yn Ne Cymru yn teithio ar gyflymder o 99mya mewn cyfyngder 70mya arall.

 

Dros benwythnos Gŵyl y Banc, cofnododd ein swyddogion yng Ngogledd Cymru 156 o gerbydau yn teithio dros y cyfyngder cyflymder, gan gynnwys tri cherbyd ar yr A483 yn Wrecsam yn teithio ar gyflymder o 101mya, 98mya a 96mya yn y drefn honno; ar ffordd lle mae'r cyfynger cyflymder cyfreithiol yn 70mya!

 

Rydym hyd yn oed wedi gweld achosion o gerbydau yn teithio dros y cyfyngder cyflymder mewn cyfyngderau o 30 a 40mya, gydag un cerbyd wedi'i recordio yn teithio ar gyflymder o 64mya mewn cyfyngder o 40mya ym Mangor ar Ddyfrdwy, Wrecsam.

 

Mae ein defnydd o gerbydau lleihau damweiniau ar draws pedwar llu heddlu Cymru yn seiliedig ar bryderon cymunedol sy'n dod i'r amlwg, gwybodaeth penodol am unigolyn neu grŵp o fodurwyr sy'n achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ein ffyrdd ynghyd â pharhau i wasanaethu'r lleoliadau sydd â hanes gwrthdrawiad.

 

Mae ein bywydau wedi newid yn ddramatig dros yr ychydig fisoedd diwethaf; cyfnod byr i “normal newydd” ddod i'r amlwg, lle mae pellter cymdeithasol 2 fetr, gweithio gartref, cau bariau a bwytai ac ymarfer corff bob dydd gyda'n cartrefi bellach yn ffordd o fyw i ni gyd. Ond, mae un rhan o’r “hen normal” wedi aros yr un peth - y cyfyngderau cyflymder, nid yw’r rhain wedi newid.

 

Bydd cyflymderau uwch ar ein ffyrdd yn arwain at fwy o wrthdrawiadau, gan arwain at fwy o anafiadau a gan roi mwy o bwysau ar ein GIG.

 

Chwaraewch eich rhan i gadw ein cymunedau'n ddiogel, i leihau'r risg o wrthdrawiadau ac anafiadau a lleihau'r pwysau ar ein GIG. Rydym yn gorfodi i sicrhau cydymffurfiad â'r terfyn cyflymder.

 

Cofiwch - efallai bod y byd wedi newid, ond nid yw'r terfynau cyflymder wedi newid.

Tuesday, 12 May 2020