CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
18fed o Fai, 2020
Y Normal Newydd

Ers i’r cyfyngiadau teithio a gweithio ddod i rym yng Nghymru ddechrau yn y frwydr yn erbyn Covid-19, rydym wedi gweld cwymp o dros 70% yn nifer y traffig ar ein ffyrdd, ond cynnydd yn lefel y goryrru. Mae pobl wedi bod yn gwrando ar gyngor y Llywodraeth ac wedi aros adref i amddiffyn y GIG ac i achub bywydau.

 

Wrth gwrs rhaid i weithwyr allweddol ddefnyddio'r ffyrdd i gyrraedd y gwaith a chaniateir teithio'n hanfodol i siopa am fwyd, am resymau meddygol neu i ofalu am berson bregus; ac mae gan y defnyddwyr ffyrdd hyn yr hawl i deithio'n ddiogel ar ein ffyrdd.

 

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi gweld mwy o gerbydau yn goyrru ar gyflymderau uwch na’r cyfyngderau cyflymder i raddau uwch. Mae hyn nid yn unig yn cynyddu'r risg o wrthdrawiad ac anaf i'r modurwyr sy'n goryrru, ond hefyd i'r defnyddwyr ffyrdd eraill o'u cwmpas.

 

Mae ein Swyddogion Lleihau Damweiniau wedi bod yn gorfodi mewn lleoliadau yn dilyn pryderon ynghylch goryrru yn cael eu hadrodd i ni gan aelodau o'r cyhoedd, sy'n pryderu am ddiogelwch eu cymunedau. Mae ein swyddogion yno i amddiffyn, nid targedu, gweithwyr allweddol.

 

Rydym yn gweld mwy o bobl yn cerdded ac yn beicio yn ystod y Pandemig  tra’n ymarfer corff bob dydd yn agos at y ffyrdd ac felly mae'n ddyletswydd arnom i'w hamddiffyn fel defnyddwyr bregus y ffyrdd.

 

Mae ein defnydd o gerbydau lleihau damweiniau ar draws pedwar llu heddlu Cymru yn seiliedig ar bryderon cymunedol sy'n dod i'r amlwg, gwybodaeth penodol am unigolyn neu grŵp o fodurwyr sy'n achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ein ffyrdd ynghyd â pharhau i wasanaethu'r lleoliadau sydd â hanes gwrthdrawiad.

 

Mae hyd yn oed gyrru ar 1mya dros y terfyn yn cynyddu'r risg o wrthdrawiad ac anaf, ond rydym yn gweld cyflymderau sydd weithiau'n ddwbl y cyfyngder cyflymder sy'n cynyddu'r risg yn aruthrol. Rydym yn gorfodi yn y lle cywir, ar yr amser cywir, am y rheswm cywir - sef i amddiffyn pob defnyddiwr ffordd, annog cydymffurfiad â'r cyfyngderau cyflymder a lleihau gwrthdrawiadau ac anafiadau ar ein rhwydwaith ffyrdd.

 

Ein safleoedd mwyaf llwyddiannus yw'r rhai sy'n cofnodi y lleiaf o droseddau gan fod hyn yn dangos cydymffurfiad â'r terfyn cyflymder a bod ein gorfodaeth wedi cael yr effaith a ddymunir o leihau anafiadau a chadw cymunedau'n ddiogel.

 

Mae ein bywydau wedi newid yn ddramatig dros yr ychydig fisoedd diwethaf; cyfnod byr i “normal newydd” ddod i'r amlwg, lle mae pellter cymdeithasol 2 fetr, gweithio gartref, cau bariau a bwytai ac ymarfer corff bob dydd gyda'n cartrefi bellach yn ffordd o fyw. Ond, mae un rhan o’r “hen normal” wedi aros yr un peth - y cyfyngderau cyflymder, nid yw’r rhain wedi newid.

 

Bydd cyflymderau uwch ar ein ffyrdd yn arwain at fwy o wrthdrawiadau, gan arwain at fwy o anafiadau a fydd yn rhoi mwy o bwysau ar ein GIG.

 

Chwaraewch eich rhan i gadw ein cymunedau'n ddiogel, i leihau'r risg o wrthdrawiadau ac anafiadau a lleihau'r pwysau ar ein GIG. Rydym yn gorfodi i sicrhau cydymffurfiad â'r terfyn cyflymder.

 

Cofiwch - efallai bod y byd wedi newid, ond nid yw'r cyfyngderau cyflymder wedi newid.

Monday, 18 May 2020