CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mai 22ain, 2020
Sbotolau ar Safleoedd - A487 Blaenporth

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi gweld gostyngiad yn nifer y traffig sy’n teithio ar ffyrdd Cymru. Ond, yn anffodus rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn lefel y cyflymder yr oedd modurwyr oedd yn torri'r terfyn cyflymder yn teithio arno.

 

Rydym wedi derbyn sawl adroddiad pryder cymunedol gan aelodau o'r cyhoedd, gan godi eu pryderon ynghylch goryrru yn eu cymunedau. Rydym yn ymateb i bob adroddiad pryder cymunedol ac os yw'r safle dan sylw yn cwrdd â'n meini prawf byddwn yn gorfodi yn y lleoliad hwnnw.

 

Derbyniwyd sawl adroddiad gan aelodau'r cyhoedd a chan y Tîm Plismona Cymdogaeth lleol am un safle penodol yn Dyfed-Powys -  ar yr A487 yn Blaenporth, sydd â therfyn cyflymder o 40mya.

 

Yn dilyn yr adroddiadau o bryder ynghylch y lleoliad hwn gwnaethom gynnal arolwg byr lle nodwyd cyflymder 40 cerbyd mewn 40 munud. Y cyflymder uchaf a gofnodwyd gennym yn ystod yr arolwg oedd 56mya!

 

Nodwyd hefyd dri cherbyd nwyddau trwm, a oedd yn teithio ar gyflymderau yn uwch na'r cyfyngiad cyflymder:  ar gyflymderau o 47mya, 49mya a 50mya.

 

Mae'r A487 yn gefnffordd fawr a dros y 3 blynedd diwethaf mae wedi gweld un gwrthdrawiad angheuol ac un gwrthdrawiad bach.

 

Byddwn yn parhau i orfodi yn y lleoliad yma i annog cydymffurfiad â'r terfyn cyflymder. Rydym yn gorfodi yn y lle iawn, ar yr adeg iawn, am y rheswm iawn - i gadw'r gymuned a holl ddefnyddwyr y ffordd yn ddiogel.

 

Cofiwch, efallai bod y byd wedi newid, ond mae'r cyfyngderau cyflymder yr un peth!

Friday, 22 May 2020