CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Tachwedd 16eg, 2020
Sefwch Lan Dros Arafu Lawr wrth i'r Ymgyrch 20mya Ddechrau

Heddiw gwelir dechrau Wythnos Diogelwch Y Ffyrdd ledled y DU. Wythnos allweddol yn y calendr diogelwch ar y ffyrdd lle bydd partneriaethau, elusennau a sefydliadau tebyg o bob rhan o'r DU yn hyrwyddo negeseuon diogelwch ar y ffyrdd ac yn codi ymwybyddiaeth o sut y gallwn ni gyd gyfrannu at ddiogelwch ein ffyrdd.

 

Yma, yng Nghymru, mae heddiw hefyd yn gychwyn ar ein Hymgyrch 20mya y tu allan i Ysgolion Cynradd ledled y wlad. Mae'r cyfyngder cyflymder o 20mya y tu allan i fwyafrif o Ysgolion Cynradd Cymru yno i gadw plant a rhieni'n ddiogel wrth iddynt gerdded i'r ysgol ac oddi yno.

 

Mae cerdded i'r ysgol yn ddewis amgen iach ac ecogyfeillgar yn lle gyrru i'r ysgol, ac yn yr hinsawdd bresennol yn ddull cynyddol boblogaidd o deithio i rieni a'u plant ar eu teithiau dyddiol i'r ysgol.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

"Mae gan ein Hymgyrch 20mya y tu allan i Ysgolion Cynradd ledled Cymru un nod allweddol, sef annog cydymffurfiaeth â'r cyfyngder cyflymder i gadw plant a rhieni'n ddiogel wrth iddynt gerdded i'r ysgol adref ar ddiwedd y dydd.

 

Gobeithiwn weld y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y ffordd yn cydymffurfio â'r cyfyngder cyflymder, gan chwarae eu rhan i gadw'r defnyddwyr ffordd hyn sy'n agored i niwed yn ddiogel er mwyn galluogi mwy o deuluoedd i gerdded neu feicio'n ddiogel ac yn hyderus i'r ysgol.

 

Os gwelwch ein faniau gorfodi y tu allan i'ch Ysgol Gynradd leol dros yr wythnosau nesaf, rydym yna yn y lle cywir, ar yr amser cywir, am y rheswm cywir wrth i ni barhau â'n gwaith o wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb."

 

Mae goryrru yn un o’r ffactorau mwyaf sy'n cyfrannu at wrthdrawiadau ar ffyrdd Cymru a gall arwain at anafiadau difrifol. Drwy gydymffurfio â'r cyfyngiad cyflymder o 20mya y tu allan i Ysgolion Cynradd, byddwch yn lleihau'r risg o niwed difrifol i'n defnyddwyr ffordd mwyaf agored i niwed.

 

Prif nod GoSafe yw gwneud ffyrdd Cymru'n fwy diogel a lleihau nifer yr anafusion ar ein ffyrdd. Yr ydym bob amser yn gorfodi yn y lle iawn, ar yr adeg iawn, am y rheswm cywir ac yn anelu at annog cydymffurfiaeth â'r cyfyngiad cyflymder.

 

Felly, wrth i chi deithio heibio i Ysgolion Cynradd dros y pythefnos nesaf, cymerwch eiliad ychwanegol i wirio eich cyflymder a gwneud y dewis diogel drwy yrru at y cyfyngder cyflymder. Drwy wneud hynny, byddwch yn chwarae eich rhan i gadw ein ffyrdd yn ddiogel i bawb.

Monday, 16 November 2020