CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Tachwedd 17eg, 2020
Diweddaru Cyflwynwyr Ymgyrch Snap

Ers 2017, mae Ymgyrch Snap wedi derbyn bron i 8,000 o gyflwyniadau gan aelodau o'r cyhoedd. Mae'r cyflwyniadau hyn wedi chwarae rhan allweddol yn nodi materion diogelwch ar y ffyrdd ac wedi ein galluogi i erlyn troseddwyr ar ffyrdd ledled Cymru.

 

Caiff pob cyflwyniad a gawn gan aelodau o'r cyhoedd ei adolygu a'i ymchwilio'n drylwyr gan ein swyddogion ymroddedig a phrofiadol, ac rydym wedi erlyn gyrwyr peryglus a di-ofal sydd wedi rhoi eu hunain ac eraill mewn perygl ar ein ffyrdd yn llwyddiannus; diolch i'r dystiolaeth a gyflwynwyd drwy Ymgyrch Snap gan aelodau o'r cyhoedd.

 

Yr adborth mwyaf cyffredin a gawn am Ymgyrch Snap yw y byddai'r rhan fwyaf o'r rhai sy'n cyflwyno yn hoffi cael gwybod am ganlyniad eu  cyflwyniadau; rhywbeth rydym yn ei wybod sy’n bwysig iddynt fel tyst yn ogystal â chael ffydd ac ymddiriedaeth yn Ymgyrch Snap ei hun.

 

Mae ein safbwynt bob amser wedi'i lywio gan gyngor ein hadrannau cyfreithiol a diogelu data ynghylch diogelu data ac nid gan ddiffyg dealltwriaeth nac awydd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ganlyniadau eich cyflwyniadau.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

"Mewn ymateb i'r ceisiadau cynyddol gan y cyhoedd i gael eu diweddaru am eu cyflwyniadau, rydym wedi cynnal adolygiad o'r cyngor i beidio â diweddaru'r rhai sy'n cyflwyno, gyda'r bwriad o allu rhannu'r hyn a allwn, tra'n parhau i gydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data. O ganlyniad, byddwn yn gweithredu newidiadau i'n prosesau a fydd yn ein galluogi i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r rhai sy'n cyflwyno tystiolaeth o fewn 14 diwrnod i'w cyflwyno.Bydd y newid hwn yn cael ei weithredu ar unwaith.”

 

Nod strategol GanBwyll yw gwneud ffyrdd Cymru'n fwy diogel a lleihau nifer yr anafusion a marwolaethau ar ein ffyrdd. Drwy nodi gyrwyr di-ofal neu beryglus o'r ffilm a gyflwynwyd i ni gan aelodau o'r cyhoedd gallwn ddelio'n effeithiol â'r troseddau hyn a cheisio newid ymddygiad ac agweddau'r defnyddwyr ffyrdd hyn cyn i wrthdrawiad difrifol ddigwydd. Gallwch weld enghreifftiau o rai o'r troseddau yr ydym wedi ymdrin â hwy yn https://gosafe.org/snapped/.

 

Mae pob cyflwynydd yn chwarae ei ran wrth gyfrannu at ein gwaith o gadw ffyrdd Cymru'n ddiogel.

 

Diolch am eich cefnogaeth i Ymgyrch Snap.

 

Tuesday, 17 November 2020