CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Tachwedd 19eg, 2020
System Cefnogi Cydymffurfiaeth Yng Nghaerdydd Ar-lein Unwaith Eto

Mae camera diogelwch Colchester Avenue sydd wedi'i leoli ar Gyffordd Heol Casnewydd gyda Colchester Avenue wedi bod allan o gomisiwn oherwydd problemau ar wyneb y ffordd. Mae'r gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio ar y ffordd hon bellach wedi'i gwblhau a bydd y system gamera yn weithredol unwaith eto o fewn yr wythnosau nesaf.

 

Mae'r ffordd yn 30mya ac mae'n system camerâu cyflymder ar wyrdd sy'n canfod cerbydau sy'n teithio ar gyflymderau dros y cyfyngiad cyflymder pan fo'r goleuadau'n wyrdd ac yn canfod troseddau gyrru drwy olau coch pan fyddant wedi'u goleuo'n goch. Gosodwyd y system gan Gyngor Dinas Caerdydd oherwydd y hanes o wrthdrawiadau a’r cyflymderau uchel ar y ffordd.

 

Sefydlwyd y system yn 2010, ac fe ddangosodd yr arolwg cyflymder a gynhaliwyd ar y pryd fod 11% o gerbydau yn uwch na'r terfyn cyflymder gyda 0.3% o gerbydau'n teithio ar gyflymder o 45mya neu fwy. Y pryder mwyaf ar y safle, fodd bynnag, oedd nifer y cerbydau a welwyd yn teithio drwy'r gyffordd ar olau coch.

 

Bu nifer o fân wrthdrawiadau ar y safle dros y blynyddoedd ac ystyriwyd pe na bai rheolaethau'n cael eu rhoi ar waith i atal gyrwyr rhag 'neidio' y golau, yna o bosibl byddai difrifoldeb y gwrthdrawiadau hyn yn cynyddu.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

"Dangosodd arolwg cyflymder dilynol y bu cynnydd yn nifer y gyrwyr sy'n teithio ar gyflymder yn uwch na'r cyfyngiad cyflymder i 29.7%. Er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr ffyrdd a cherddwyr, yn enwedig mewn ardal sydd â nifer o allfeydd masnachol a thua 17,000 o gerbydau y dydd yn defnyddio'r ffordd, bydd cael  y system yn weithredol eto yn cynyddu cydymffurfiaeth ac yn gwneud Colchester Avenue yn ffordd fwy diogel i bawb."

 

Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae o ran gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel, a thrwy gydymffurfio â'r cyfyngder cyflymder, bydd modurwyr yn chwarae eu rhan i gadw un o'r ffyrdd prysuraf yn ein Prifddinas yn ddiogel.

Thursday, 19 November 2020