CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Tachwedd 20fed, 2020
Beiciwr Modur wedi ei Ganfod yn Euog o Yrru’n Beryglus

Ym mis Medi 2019, bu gwrthdrawiad ar yr A4138 Llanelli, Sir Gaerfyrddin rhwng beiciwr modur a fan ar ffordd gyda chyfyngiad cyflymder o 40mya.

 

Adeg y gwrthdrawiad roedd y beicwyr modur yn meddiannu'r lôn ganol pan oedd fan a oedd yn teithio yn y drydedd lôn i'r cyfeiriad arall yn gwneud tro ar draws ei lwybr.

 

Honnodd gyrrwr y fan nad oedd wedi gweld y beiciwr modur a'r awgrym oedd bod y beiciwr modur yn teithio'n rhy gyflym.

 

Datgelodd ymholiadau gan y Swyddog Traffig PC237 Gavin Leyshon bod deunydd ffilm o'r gwrthdrawiad wedi ei recorido ar dashcam gan dyst annibynnol oedd yn teithio yn lôn 1. Roedd yn amlwg o’r ffilm bod y beiciwr modur yn teithio ar gyflymder yn llawer uwch na'r cyfyngiad cyflymder.

 

Gofynnodd Heddlu Dyfed-Powys i Steve Callaghan, Rheolwr Technegol Road Safety Support asesu cyflymder y beiciwr modur o'r ffilm. Defnyddiodd amrywiaeth o gyfrifiadau technegol i brofi y tu hwnt i amheuaeth bod y beic modur yn teithio ar 84mya ar adeg y gwrthdrawiad.

 

Ymddangosodd y beiciwr modur gwrywaidd 27 oed o Lanelli o flaen Llys Ynadon lle plediodd yn euog o Yrru’n Beryglus, er iddo anghytuno ei fod yn teithio ar gyflymder yn uwch na'r cyfyngiad cyflymder ar y cychwyn.

 

O ystyried pa mor gyflym yr oedd y beiciwr modur yn teithio ar adeg y gwrthdrawiad, roedd yn ffodus ei fod wedi dianc heb ddioddef anaf difrifol. 

 

Cafodd y beiciwr modur yn euog o Yrru’n Beryglus a chafodd ei wahardd rhag gyrru beic modur am 20 mis a byddai'n ofynnol iddo basio prawf gyrru estynedig cyn y byddai'r drwydded yn cael ei hailgyhoeddi. Cafodd Orchymyn Cymunedol o 250 awr o waith di-dâl hefyd, ynghyd â gordal dioddefwr o £90 a chostau o £85.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

"Mae goryrru yn cyfrannu'n helaeth at wrthdrawiadau ar ffyrdd Cymru. Mae gan ein cydweithwyr yn Road Safety Support y technegau arbenigol i ddadansoddi lluniau fideo a phrofi pa mor gyflym yr oedd cerbyd yn teithio, y gellir ei ddefnyddio wedyn, fel yn yr achos hwn, fel tystiolaeth yn y llys."

 

Dywedodd Sergeant Ian Price, Cydlynydd GoSafe Heddlu Dyfed-Powys:

 

"Unwaith eto, mae'r achos hwn yn amlygu sut mae gweithio mewn partneriaeth yn rhan annatod o gydweithio i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel ac yn helpu i dynnu'r gyrwyr mwyaf peryglus oddi ar y ffordd.

 

Yn Nyfed Powys rydym hefyd wedi ymrwymo'n llwyr i leihau nifer y beicwyr sy'n cael eu lladd a'u brifo'n ddifrifol a rhoi sicrwydd i gymunedau bod y dull gwrthgymdeithasol hwn o yrru yn annerbyniol."

Friday, 20 November 2020