CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Tachwedd 4ydd, 2020
Cydweithrediad Newydd rhwng GanBwyll Cymru a Driving for Better Business

Nod strategol GanBwyll yw gwneud pobl yn fwy diogel ar ffyrdd Cymru drwy leihau nifer yr anafusion ac achub bywydau.

 

Rydym am ymgysylltu â'r cyhoedd a'u haddysgu am bwysigrwydd diogelwch ar y ffyrdd ac annog cydymffurfiaeth â therfynau cyflymder yn ogystal â newid mewn ymddygiad, yn hytrach na rhoi dirwyon. Mae gorfodi ond yn un arf yn ein harfogaeth diogelwch ar y ffyrdd.

 

Mae Driving for Better Business yn rhaglen Highways England a gefnogir gan y Llywodraeth i helpu cyflogwyr yn y sectorau preifat a chyhoeddus i leihau'r risg i’w gyrrwyr ar y ffordd tra’n teithio yn gysylltiedig â gwaith, rheoli'r costau cysylltiedig a gwella cydymffurfiaeth â deddfwriaeth a chanllawiau cyfredol.

 

Gwyddom fod gyrru, i lawer o fusnesau a chwmnïau, yn rhan allweddol o'r hyn a wnânt. Cwmnïau cludo nwyddau, cwmnïau bysiau, fflydoedd cyflenwi, cerbydau Awdurdodau Lleol i enwi ond rhai ohonynt. Gweledigaeth Driving for Better Business yw: "Byd lle mae'r rhai sy'n defnyddio'r ffyrdd ar gyfer gwaith yn gwneud hynny'n ddiogel, yn effeithlon ac yn gynaliadwy".

 

Mae Driving for Better Business wedi bod yn gweithredu yn Lloegr ers 2007 ac yn 2021 bydd GoSafe yn cydweithio'n agos gyda DfBB i ddod â'u harbenigedd a'u cynnig unigryw i reolwyr fflyd a chwmnïau teithio yma yng Nghymru.

 

Dywedodd Alison Moriarty Cyfarwyddwr Risg, DRiiVE consulting Ltd, Llysgennad yr Adran Addysg a Sgiliau DfBB:

 

"Roedd 1/3 o yrwyr a laddwyd ar ein ffyrdd a 1/4 o yrwyr a anafwyd yn ddifrifol, yn gyrru fel rhan o’u gwaith. Dylai hyn fod yr holl ysbrydoliaeth sydd ei angen arnom i weithio gyda fflydoedd i wella eu diogelwch. Mae'r Adran Addysg a Sgiliau wedi ymrwymo i helpu cwmnïau i ddeall a negyddu eu risg fflyd drwy godi ymwybyddiaeth ac addysgu. O dan faner yr Adran Addysg a Sgiliau, rydym am weithio ar y cyd gyda busnesau i rannu adnoddau a gwneud ein ffyrdd yn lle mwy diogel i yrru."

 

Mae gan GanBwyll hanes o weithio mewn partneriaeth i gyflawni'r nod cyffredin o wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel i bawb. Bydd y bartneriaeth newydd hon yn ein helpu i ymgysylltu â defnyddwyr ffyrdd allweddol sy'n darparu nwyddau ar hyd a lled y wlad yn ogystal â theithio hanfodol yn ein cymunedau lleol."

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

"Bydd dod â'r ystod ragorol o asedau addysgol Driving for Better Business i Gymru yn cynnig cyfle i fusnesau a rheolwyr fflyd Cymru wella diogelwch eu gyrwyr a'u cerbydau. Mae'r bartneriaeth rhwng GanBwyll a Driving for Better Business yn fenter newydd gyffrous ar gyfer 2021, a fydd yn anelu at gynyddu diogelwch a chynaliadwyedd cerbydau sy'n canolbwyntio ar fusnes ar ffyrdd Cymru. Mae gweithio gyda'n gilydd i gyflawni nod cyffredin yn ethos allweddol o fewn GanBwyll ac edrychwn ymlaen at ddod â Driving for Better Business i Gymru."

 

 

Wednesday, 04 November 2020