CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Hydref 30ain, 2020
Sbotolau ar Safleoedd - A55 Bae Colwyn

Sefydlwyd ein safle gorfodi symudol ar yr A55, Bae Colwyn ym mis Hydref 2020 gan ddisodli dau safle blaenorol a orfodwyd ar bob ochr y ffordd, tua'r Gorllewin a'r Dwyrain. Mae'r ddau safle blaenorol hyn wedi'u gorfodi'n barhaus ers 2012.

 

Cyn sefydlu'r safleoedd yn ôl yn 2012 bu 19 o wrthdrawiadau gyda 26 o anafiadau yn cynnwys 4 o blant a 2 gerddwr. Roedd arolygon cyflymder wedi dangos bod tua 40% o gerbydau yn teithio ar gyflymderoedd uwch na'r cyfyngiad cyflymder gydag 1% o gerbydau'n cofnodi cyflymderau dros 65mya.

 

Oherwydd y cyflymderau a gofnodwyd, ystyriwyd yn lwcus na fu anafiadau mwy difrifol o ganlyniad i'r gwrthdrawiadau niferus.

 

Mae gan y ffordd gyfyngiad cyflymder o 50mya ac mae wedi'i lleoli ar ffordd gyflym Gogledd Cymru sy'n gefnffordd fawr sy'n rhedeg ar hyd yr arfordir. Mae llawer iawn o draffig yn defnyddio'r ffordd ar gyfer cymudo a theithio lleol rhwng y derfynfa fferi yng Nghaergybi a dinasoedd mawr yn Lloegr fel Lerpwl, Manceinion a Birmingham.

 

Mae'r cerbydau sy'n defnyddio'r ffordd yn cynnwys nifer fawr o gerbydau nwyddau trwm sy'n cludo nwyddau rhwng Iwerddon a thir mawr y DU.

 

Yn 2017 cafwyd 2 wrthdrawiad gydag un person yn cael anaf difrifol a 3 mân anafiadau (gan gynnwys un plentyn). Yn 2018, arweiniodd un gwrthdrawiad at 1 person a gafodd ei anafu yn ddifrifol ac 1 mân anaf. Yn 2019 cafwyd 2 wrthdrawiad gyda 4 o fân anafiadau.

 

Symudwyd y safle gorfodi ar y ffordd yma i leoliad parcio newydd ym mis Hydref, 2020 sy'n caniatáu monitro'r ddwy gerbytffordd o leoliad mwy diogel a mwy amlwg. Er bod gorfodi'r safle hwn wedi arwain at ostyngiad mewn cyfraddau gwrthdrawiadau/anafiadau, mae rhai cyflymderau uchel iawn wedi'u cofnodi ar yr A55 felly bydd y gwaith gorfodi'n parhau hyd y gellir rhagweld.

 

Dywedodd Cydlynydd GanBwyll Heddlu Gogledd Cymru:

 

"Rydym yn gorfodi yn y lle cywir, ar yr amser cywir, am y rheswm cywir. Tra’n gorfodi yn y lleoliad hwn, rydym wedi recordio ar gyfartaledd 60 o droseddau goryrru yr awr. Mae cyflymu yn cynyddu'r risg o wrthdrawiadau ac anafiadau ar ein ffyrdd a thrwy orfodi ar y safle hwn gobeithiwn annog modurwyr i gydymffurfio â'r cyfyngiad cyflymder cyfreithiol a gweld gostyngiad yn nifer y troseddau a gofnodwn."

Friday, 30 October 2020