CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Medi 14eg, 2020
Project EDWARD - Diwrnod 1

Heddiw, dechreuodd Prosiect EDWARD ac mae ein cydweithwyr o bob un o bedwar Llu Heddlu Cymru wedi bod allan ar ffyrdd Cymru, yn gorfodi'r cyfyngiadau cyflymder a'r cyfreithiau traffig tra'n codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd.

 

Nod yr wythnos hon yw codi ymwybyddiaeth o'n nod strategol o wneud bob dydd yn ddydd heb farwolaeth ar y ffyrdd, a sut y gallwn i gyd chwarae ein rhan i gyrraedd y nod yma.

 

Bore yma, lansiwyd ein fideo newydd sbon, sy’n rhoi gwybod i bobl sut y gallant helpu i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel. Yr ydym i gyd yn gwneud dewisiadau wrth ddefnyddio'r ffyrdd, dewisiadau sy'n effeithio nid yn unig ar ein diogelwch ein hunain, ond ar ddiogelwch ein teithwyr yn ogystal â defnyddwyr eraill y ffordd. Mae'r fideo'n cynnwys negeseuon gan bartneriaid a chydweithwyr o wahanol sefydliadau gan gynnwys y Blood Bikes, Cymdeithas Ceffylau Prydain, Ambiwlans Awyr Cymru a llawer o rai eraill. Yr ydym i gyd yn gweithio'n ddiflino i wneud ffyrdd yn fwy diogel i bawb ac i leihau anafiadau a marwolaethau ar ein ffyrdd.

 

Mae ein Swyddogion Lleihau Anafiadau wedi bod allan yn gorfodi'r cyfyngiadau cyflymder ar safleoedd ledled Cymru, fel y gwnânt bob dydd. Roeddem yn falch o allu adrodd heddiw bod un o'n swyddogion wedi cofnodi dim trosedd mewn dwy o'r safleoedd yr ymwelwyd â nhw ar ffyrdd 50mya yn Garthmyl a Refail yng Ngogledd Powys. Diolch i'r holl fodurwyr a ddewisodd yrru o fewn y cyfyngiad cyflymder, gan helpu i gadw'r ffyrdd yn ddiogel i bawb.

 

Cynhaliodd Heddlu Gwent, ynghyd â chydweithwyr o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, ddigwyddiad ymwybyddiaeth, gan sicrhau pellter cymdeithasol, yn Pill, Casnewydd drwy gydol y dydd. Roeddent yn bresennol gydag efelychydd gyrru ac ymunodd y tîm ymchwilio i wrthdrawiadau a ymddangosodd ar gyfres y BBC, “Crash Detectives”, gan gynnig cyfle i aelodau'r cyhoedd ddysgu mwy am y gwaith a wnânt ac i ofyn cwestiynau ar ddiogelwch ar y ffyrdd yn gyffredinol.

 

Siaradodd swyddogion o Uned Plismona Ffyrdd Heddlu De Cymru gyda nifer o fodurwyr am wahanol ddiffygion moduro a throseddau, gan gynnwys goryrru ar ffordd 30mya, cerbyd â diffygion teiars ac un arall nad oedd yn arddangos goleuadu brecio cefn. Mae cerbyd cyfreithiol sy'n cael ei gynnal a'i gadw'n dda yn elfen hanfodol o ddiogelwch ar y ffyrdd ac yn rhywbeth y mae pob un ohonom yn gyfrifol amdano.

 

Wrth ddefnyddio'r ffyrdd, meddyliwch am eich ymddygiad a'ch agwedd, a sut y gallai eich dewisiadau a'ch gweithredoedd effeithio ar y rhai o'ch cwmpas. Dim ond drwy gydweithio y gallwn wneud ein ffyrdd yn fwy diogel.

 

Ddoe... Heddiw… Yfory…  Rydyn ni eisiau gweld bob dydd yn ddydd heb farwolaeth ar y ffordd!

Monday, 14 September 2020