CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mmedi 14eg, 2020
Wythnos EDWARD yn Cychwyn

Heddiw gwelir dechrau wythnos EDWARD; wythnos lle bydd GanBwyll a'n partneriaid ym mhob un o'r pedwar llu heddlu yn cynnal amryw o ymgyrchoedd a gweithgareddau diogelwch ar y ffyrdd mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth o EDWARD: ymgyrch i wneud Bob dydd yn ddydd heb farwolaeth ar ein ffyrdd!

 

Nod strategol GanBbwyll yw gwneud pobl yn fwy diogel ar ffyrdd Cymru drwy leihau nifer yr anafiadau ac achub bywydau. Ynghyd â'n partneriaid a'n cydweithwyr, yr ydym yn gweithio'n angerddol tuag at gyflawni gweledigaeth sero: lle gwelwn ddim marwolaeth ar ein ffyrdd. Ni fydd yn hawdd i gyflawni'r weledigaeth hon, ond os byddwn i gyd yn chwarae ein rhan gallwn wireddu'r weledigaeth hon gyda’n gilydd!

 

Yr wythnos hon, drwy ein gweithgareddau, gobeithiwn y bydd pobl yn meddwl yn ofalus am eu hymddygiad a'u hagweddau pan fyddant yn teithio ar ffyrdd Cymru.

 

Rydyn ni eisiau i bobl feddwl os yw'r alwad ffôn neu'r neges destun honno mor bwysig â hynny mewn gwirionedd?

 

Rydym am i bobl feddwl a yw gyrru dros y cyfyngder cyflymder yn werth y risg o wrthdrawiad?

 

Rydym am i bobl feddwl am gymryd yr eiliad ychwanegol hwnnw i edrych eto ar gyffordd, rhag ofn y bydd beic modur neu gerbyd arall yn agosáu.

 

Rydym am i bobl feddwl a yw bod yn ddiamynedd gyda beiciwr neu farchog a goddiweddyd yn rhy agos neu gyflym yn werth peryglu diogelwch y defnyddwyr ffyrdd hynny sy'n agored i niwed?

 

Rydyn ni eisiau i bobl feddwl sut y gall eu gweithredoedd newid bywyd unigolyn a bywydau teuluoedd am byth.

 

Mae diogelwch ar y ffyrdd yno er diogelwch pawb ac mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae. Heddiw, rydym yn lansio ein Fideo EDWARD. Edrychwch ar y fideo, y cyfrannwyd ato gan bartneriaid diogelwch ar y ffyrdd o bob rhan o Gymru. Rydym i gyd yn gweithio tuag at gyflawni'r un nod, ond ni allwn wneud hynny heb i bob defnyddiwr ffordd chwarae eu rhan hefyd. Gall hyd yn oed y pethau lleiaf gael effaith fawr ar eich diogelwch chi a diogelwch defnyddwyr eraill y ffordd.

 

Byddwch yn ymwybodol y byddwn, ym mhob un o'r pedwar llu heddlu yng Nghymru yr wythnos hon, yn gorfodi'r cyfyngiadau cyflymder a'r cyfreithiau traffig ffyrdd, yn yr un modd a gwnewn ni bob wythnos o'r flwyddyn

 

Wrth deithio mewn car, beic modur, beic, ceffyl neu ar droed yr wythnos hon meddyliwch am eich ymddygiadau, meddyliwch am y canlyniadau i'ch gweithredoedd a meddyliwch sut y gallwch newid eich agweddau ar ddiogelwch ar y ffyrdd i'n helpu i gyflawni golwg sero a gwneud bob dydd yng Nghymru, yn ddiwrnod heb farwolaeth ar y ffyrdd.

Monday, 14 September 2020