CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Medi 18fed, 2020
Prosiect EDWARD – Wythnos o ymgysylltu ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd!

Nod hirdymor pawb sy'n gweithio ym maes diogelwch ar y ffyrdd yw gweld gostyngiad yn nifer y marwolaethau ar y ffyrdd a gallu gwneud pob dydd yn dydd heb farwolaeth ar y ffyrdd.

 

Yr wythnos hon, cynhaliodd GanBwyll a'n partneriaid o bob rhan o Gymru gyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ac ymgyrchoedd a gweithrediadau diogelwch ar y ffyrdd, gyda'r nod o wneud ein ffyrdd yn fwy diogel a chodi ymwybyddiaeth o sut y gallwn i gyd chwarae ein rhan i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb!

 

Dechreuodd yr wythnos gyda lansiad ein fideo diogelwch ar y ffyrdd newydd, gyda chyfraniadau gan ein gwahanol bartneriaid a chydweithwyr o sefydliadau diogelwch ar y ffyrdd eraill.

 

Roedd ein Swyddogion Lleihau Anafiadau allan ar draws ffyrdd Cymru, yn gorfodi'r cyfyngiadau cyflymder a chadw ein ffyrdd yn fwy diogel yn ogystal â chydweithio â chydweithwyr o Dimau Plismona Ffyrdd a'r Gwasanaethau Tân ac Achub i addysgu gyrwyr ar ddiogelwch ar y ffyrdd.

 

Cynhaliwyd sawl gweithrediad ac ymgyrch ledled Cymru gan dargedu'r lleiafrif o fodurwyr sy'n dewis rhoi eu hunain ac eraill mewn perygl ar ein ffyrdd. Gall y rhai sy'n dewis cyflymu, defnyddio eu ffonau symudol neu beidio â gwisgo gwregys diogelwch wrth yrru a'r rhai nad ydynt yn gyrru i amodau'r ffordd wneud gwahaniaeth os byddant yn newid eu hymddygiad a'u hagweddau.

 

Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae o ran gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel, a gobeithiwn eich bod, drwy gydol wythnos Prosiect EDWARD, wedi gweld a dysgu mwy am sut y gall y pethau lleiaf wneud gwahaniaeth enfawr i'ch diogelwch eich hun ac i ddiogelwch pobl eraill ar ffyrdd Cymru.

 

Mae ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi cael eu cadw'n brysur gyda pholion, fideos a diweddariadau ar ein holl weithgareddau ymgysylltu a gorfodi ar draws y pedwar llu heddlu yng Nghymru.

 

Wrth i wythnosau Prosiect EDWARD ddirwyn i ben, gobeithiwn eich bod wedi dysgu mwy am ddiogelwch ar y ffyrdd a sut mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth wneud ein ffyrdd yn fwy diogel wrth i ni weithio tuag at gyflawni gweledigaeth sero.

 

Os ydym i gyd yn gwneud y pethau bach; gyrru i'r cyfyngiad cyflymder ac amodau'r ffordd, gwisgo ein gwregys diogelwch, peidio â defnyddio ein ffôn symudol, gadael pellter diogel wrth i ni oddiweddyd beiciwr neu farchog a bod yn ymwybodol o'n hamgylchedd, byddwn i gyd yn dewis gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb.

 

Felly heddiw, yfory, yr wythnos nesaf, y mis nesaf, y flwyddyn nesaf... Hoffem weld bob dydd yn ddydd heb farwolaeth ar y ffordd!

Friday, 18 September 2020