CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Medi 18fed, 2020
Cyflwyniad Drwy Ymgyrch SNAP yn Arwain at Gollfarn Gyrru Di-ofal

Mae Ymgyrch SNAP yn cynnig cyfle i aelodau'r cyhoedd gyflwyno tystiolaeth fideo neu luniau o yrru peryglus neu ddiofal y gallent fod wedi'u cofnodi ar eu ‘dashcams’ neu ffonau symudol i'r Heddlu. Caiff pob cyflwyniad ei werthuso a'i ymchwilio gan ein Swyddogion Ymholiadau penodedig a cymerwn gamau priodol yn erbyn unrhyw droseddau a gofnodir.

 

Ar yr 28ain o Fehefin, 2019 fe recordiwyd modurwr beiciwr modur yn teithio'n beryglus ar hyd ffordd yn Sir Powys yn ardal Llu Heddlu Dyfed-Powys.

 

Anfonwyd NIP (Hysbysiad o Erlyn Bwriedig) at y beiciwr modur a gofynnodd Dyfed-Powys i Steve Callaghan, Rheolwr Technegol Cymorth Diogelwch ar y Ffyrdd, asesu cyflymder y beiciwr modur. Darparodd ei arbenigedd gan ddefnyddiodd amrywiaeth o gyfrifiadau technegol i brofi y tu hwnt i amheuaeth bod y beic modur yn teithio ar 82mya ar ffordd gyda chyfyniad cyflymder o 40mya.

 

Roedd y beiciwr modur sy'n teithio ar y cyflymder hwn nid yn unig yn goddiweddyd, ond wedi croesi arwydd cadw i’r chwith ac yn pasio mynedfa ysgol ganol wythnos a blaengwrt gwerthu ceir;  gan rhoi cerddwyr sy'n agored i niwed mewn perygl.

 

Roedd hefyd yn destun pryder nodi bod y beiciwr modur yn gwisgo Crys T ac esgidiau ysgafn; trychineb yn aros i ddigwydd o ystyried yr anafiadau mae gwrthdrawiad neu gwympo oddi ar feic modur heb offer amddiffynnol yn gallu achosi.

 

Cafodd ei alw i'r llys a phlediodd yn euog Yrru Diofal, gan arwain at 6 phwynt trosedd a thros £400 mewn dirwyon.

 

Wrth siarad ar ôl yr achos, dywedodd Mr Callaghan:

 

"Roedd y beiciwr modur hwn yn amlwg yn credu, gan na allai weld swyddog heddlu na chamera cyflymder, ei bod yn dderbyniol reidio ar gyflymder mor fyrbwyll. Ond mae hyn yn dangos effeithiolrwydd Ymgyrch Snap. Mae gan lawer o gerbydau ddyfeisiau cofnodi dangosiad wedi'u gosod y dyddiau hyn, a gellir eu cyflwyno'n hawdd i'r heddlu, felly nid yw gyrru goryrru neu beryglus yn werth y risg.

 

Mae gennym y technegau arbenigol i ddadansoddi lluniau fideo a phrofi pa mor gyflym yr oedd cerbyd yn teithio, y gellir ei ddefnyddio wedyn, fel yn yr achos hwn, fel tystiolaeth yn y llys." 

 

Roedd y dystiolaeth gan Steven Callaghan yn hollbwysig o ran sicrhau'r gollfarn honno ym mis Ionawr 2020 ac mae'n pwysleisio pwysigrwydd defnyddio sgiliau a thactegau amrywiol i wella ein tystiolaeth wrth brofi achosion o yrru/marchogaeth ddiofal a pheryglus.

 

Dywedodd Rhingyll Ian Price, Cydlynydd GanBwyll yn Heddlu Dyfed-Powys:

 

"Dyma enghraifft wych o sut mae OP SNAP yn helpu i gymryd camau cadarnhaol yn erbyn y gyrwyr/marchogion mwyaf peryglus ar ein ffyrdd.

 

Mae hefyd yn tynnu sylw at y ffordd y mae gweithio mewn partneriaeth yn rhan annatod o gydweithio i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel. Yn yr achos hwn bydd 6 phwynt cosb a chollfarn am yrru'n ddiofal yn cael effaith ddofn ar bremiymau yswiriant y beiciwr modur a gwers werthfawr gobeithio a fydd yn newid ei agwedd tuag at y risg a gyflwynodd y diwrnod hwnnw.

 

Yn Nyfed Powys rydym hefyd wedi ymrwymo'n llwyr i leihau nifer y beicwyr modur sy'n cael eu lladd a'u hanafu’n ddifrifol a rhoi sicrwydd i gymunedau bod y dull gwrthgymdeithasol hwn o deithio yn annerbyniol."

 

Os ydych wedi cofnodi lluniau neu ddelweddau o yrru peryglus neu ddiofal ac hoffech roi gwybod amdano i ni, gallwch wneud hynny drwy ein ffurflen Op SNAP.

Friday, 18 September 2020