CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Medi 23ain, 2020
Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid

Mae hi’n Wythnos Genedlaethol Iechyd llygaid, wythnos bwysig sy'n hyrwyddo pwysigrwydd iechyd llygaid da a'r angen am brofion llygaid rheolaidd.

 

Mae iechyd llygaid yn hanfodol i unrhyw yrrwr wrth i chi aros yn effro ac yn ymwybodol o'ch amgylchedd, gan gadw golwg am beryglon a chwilio am gyfarwyddiadau ar arwyddion ffyrdd a marciau ffordd. Rhaid i yrwyr a beicwyr modur allu darllen plât cofrestru cerbyd o bellter o 20 metr (neu 20.5 metr os oedd y cerbyd wedi'i gofrestru cyn Medi 2001) gan wisgo sbectol neu lensys os oes angen.

 

Mae eich golwg yn aml yn dirywio wrth i chi fynd yn hŷn, ond gall cyflyrau llygaid ddatblygu ar unrhyw oedran, a gall pob un ohonynt gael effaith ar eich gallu i yrru'n ddiogel ar y ffyrdd.  Mae Glawcoma a chataractau yn gyflyrau adnabyddus a allai, pe na bai'n cael eu trin, effeithio ar eich gallu i ddefnyddio'r ffordd yn ddiogel.

 

Os ydych yn ei chael hi'n anodd gweld neu ddarllen arwyddion ffyrdd, gallai olygu bod eich golwg wedi dirywio. Peidiwch â'i anwybyddu, gwnewch apwyntiad, gan y gallai fod angen lensys arnoch i gywiro eich gweledigaeth.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GoSafe a Chadeirydd Road Safety Wales:

"Byddem yn argymell eich bod yn cael prawf llygaid bob dwy flynedd, neu'n amlach os yw eich optegydd yn ei awgrymu. Gall hyn nid yn unig helpu i sicrhau eich bod yn bodloni'r safonau golwg gofynnol ar gyfer gyrru neu feicio, ond gall hefyd nodi rhai cyflyrau iechyd eraill nad ydych efallai'n ymwybodol ohonynt eto, megis diabetes neu bwysedd gwaed uchel.

 

Cofiwch, os byddwch yn gyrru'n gyda’ch golwg o dan y safon gyfreithiol ofynnol, eich bod yn cynyddu'r risg o wrthdrawiad, dirwy, pwyntiau cosb ac erlyniad posibl yn dibynnu ar ddifrifoldeb unrhyw ddigwyddiad a allai ddigwydd."

 

I gael rhagor o wybodaeth am reolau gyrru golwg, ewch i wefan y DVLA.

Wednesday, 23 September 2020