CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Ebrill 13eg, 2021
Sbotolau ar Safleoedd - B5105, Llanfwrog

Mae’r B5105, Llanfwrog yn Sir Ddinbych yn ffordd 30mya. Sefydlwyd safle pryder cymunedol yma ym mis Ebrill 2012 yn dilyn adroddiadau gan drigolion am gyflymderau gormodol yn yr ardal.

 

Ar ôl tair blynedd o orfodi roedd y cyflymderau cyfartalog wedi gostwng i 29.8mya ac roedd achosion o gyflymder gormodol wedi gostwng i 0.3% o'r holl gerbydau. Penderfynwyd nad oedd angen gorfodi ar y safle mwyach gan fod cyflymderau wedi'u cofnodi o fewn lefelau derbyniol.

 

Fodd bynnag, ar ôl i bryderon newydd gael eu codi yn yr ardal cynhaliwyd arolwg cyflymder ym mis Mawrth 2021.

 

Canfuwyd bod 94.8% o gerbydau yn mynd y tu hwnt i'r terfyn a nodwyd o 30mya gyda chyflymder cyfartalog o 40.2mya. Roedd dros chwarter yr holl gerbydau yn teithio ar gyflymder o fwy na 45mya.

 

Bu gwrthdrawiad ar y safle hefyd yn ystod y cyfnod hwn lle'r oedd un person wedi dioddef anafiadau difrifol.

 

Oherwydd y ffactorau yma penderfynwyd ailddechrau gorfodi ar y safle hwn i ddod â'r cyflymderau'n ôl i lefel dderbyniol a lleddfu pryderon preswylwyr.

 

Defnyddir y B5105 gan gerbydau sy'n teithio i'r dwyrain tuag at Barc Cenedlaethol Eryri; ac mae'n mynd drwy bentref Llanfwrog. Mae'r pentref yn cynnwys ardaloedd preswyl a masnachol, mae tafarn a chartref preswyl wedi'i leoli o fewn ffin y safle gyda llwybrau troed i gerddwyr.

 

Bydd gorfodaeth yn parhau ar y safle hwn hyd nes y bydd cyflymderau wedi'u cofnodi yn dychwelyd i lefelau derbyniol.

 

Mae GanBwyll bob amser yn gorfodi yn y lle cywir, ar yr amser cywir, am y rheswm cywir – i wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel i bob defnyddiwr ffordd.

Tuesday, 13 April 2021