CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Chwefror 15fed, 2021
Datblygiadau Cyffroes yn Prosiect Ar-Y-Cyd GanBwyll a Driving for Better Business

Nod strategol GanBwyll yw gwneud pobl yn fwy diogel ar ffyrdd Cymru drwy leihau nifer yr anafiadau ac achub bywydau.

 

Rydym am ymgysylltu â'r cyhoedd moduro a'u haddysgu am bwysigrwydd diogelwch ar y ffyrdd ac annog cydymffurfiaeth â chyfyngiadau cyflymder yn ogystal â newid mewn ymddygiad, yn hytrach na rhoi dirwyon. Mae ein gwaith gorfodi ond yn un arf yn ein harfogaeth diogelwch ar y ffyrdd.

 

Yn ôl ym mis Tachwedd 2020, cyhoeddwyd ein bwriad i gydweithio â Driving for Better Business i ddod â'u gwybodaeth a'u hadnoddau helaeth i Gymru er budd gyrwyr proffesiynol.

 

Mae Driving for Better Business yn rhaglen Highways England a gefnogir gan y Llywodraeth i helpu cyflogwyr yn y sectorau preifat a chyhoeddus i leihau'r risg ar y ffyrdd sy'n gysylltiedig â gwaith, rheoli'r costau cysylltiedig a gwella cydymffurfiaeth â deddfwriaeth a chanllawiau cyfredol.

 

Gwyddom fod gyrru'n rhan allweddol o'r hyn a wnânt i lawer o fusnesau a chwmnïau. Cwmnïau cludo nwyddau, cwmnïau bysiau, fflydoedd dosbarthu, cerbydau Awdurdod lleol i enwi ond rhai ohonynt. Gweledigaeth Driving for Better Business yw: "Byd lle mae'r rhai sy'n defnyddio'r ffyrdd ar gyfer gwaith yn gwneud hynny'n ddiogel, yn effeithlon ac yn gynaliadwy".

 

Mae GanBwyll a Driving for Better Business bellach wrthi'n chwilio am reolwyr fflydoedd ar gyfer Awdurdodau Lleol, busnesau bach, canolig a mawr gyda fflydoedd neu gerbydau i gysylltu â ni a gwneud y gorau o'r cyfleoedd sydd ar gael i wneud eu fflyd a'u gyrwyr yn fwy diogel ar ein ffyrdd.

 

Dywedodd Alison Moriarty Cyfarwyddwr Risg Fflydoedd, DRiiVE consulting Ltd, Llysgennad yr Adran Drafnidiaeth:

 

"Mae'n wych bod GanBwyll a Driving for Better Business yn cydweithio i wella diogelwch ffyrdd ledled Cymru a Lloegr. Bydd llawer o deithiau busnes yn croesi ffiniau ac mae diogelwch pob defnyddiwr ffordd yn flaenoriaeth absoliwt i'r ddau sefydliad"

 

Mae gan GanBwyll hanes o weithio mewn partneriaeth i gyflawni'r nod cyffredin o wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel i bawb. Os ydych yn rheolwr fflyd neu'n yrrwr sy'n gweithio i gwmni yng Nghymru ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan, cysylltwch â ni.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

"Bydd dod â'r ystod ragorol o asedau addysgol Driving for Better Business i Gymru yn cynnig cyfle i fusnesau a rheolwyr fflyd Cymru wella diogelwch eu gyrwyr a'u cerbydau. Mae'r bartneriaeth rhwng GanBwyll a Driving for Better Business yn fenter newydd gyffrous ar gyfer 2021, a fydd yn anelu at gynyddu diogelwch a chynaliadwyedd cerbydau sy'n canolbwyntio ar fusnes ar ffyrdd Cymru. Mae gweithio gyda'n gilydd i gyflawni nod cyffredin yn ethos allweddol o fewn GanBwyll ac edrychwn ymlaen at ddod â Driving for Better Business i Gymru."

Monday, 15 February 2021