CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Chwefror 23ain
Sbotolau Ar Safleoedd - A4067, Caerlan

Mae gennym safle camera symudol wedi'i leoli mewn cyfyngiad cyflymder o 40mya ar yr A4067, Caerlan. Sefydlwyd y safle yn 2010, lle dangosodd arolwg cyflymder a gynhaliwyd ar y pryd gyflymder cyfartalog o 47.5mya gyda 15% o gerbydau'n teithio ar gyflymder dros 53.8mya.

 

Roedd 88% o'r holl gerbydau yn teithio ar gyflymderau yn uwch na’r cyfyngiad cyflymder o 40mya tra bod 50.8% yn teithio ar gyflymder dros 55mya.

 

Bu 2 wrthdrawiad difrifol ar y safle gan arwain at un marwolaeth a thri o bobl yn dioddef anafiadau difrifol. Bu chwe gwrthdrawiad pellach hefyd lle'r oedd 13 o bobl wedi dioddef mân anafiadau, gan gynnwys un plentyn.

 

Y ffordd yw'r prif lwybr rhwng Abercraf ac Ystradgynlais, mewn ardal wledig gyda thai, gorsaf danwydd, tafarn ac unedau diwydiannol sy'n defnyddio'r ffordd. Mae peryglon ychwanegol, gyda cerbydau nwyddau a cherbydau amaethyddol yn defnyddio'r ffordd.

 

Mae'r arolwg cyflymder diweddaraf a gynhaliwyd ar y safle yn dangos gostyngiad mewn cyflymder cyfartalog i 40.9mya ond mae 51.1% o gerbydau yn dal i fod yn uwch na'r cyfyngiad cyflymder. Bu gostyngiad sylweddol yn nifer y cerbydau sy'n teithio ar 50mya neu fwy i 2.4%.

 

Cofnodwyd dau farwolaeth arall ar y safle yn fuan ar ôl ei sefydlu ynghyd ag un gwrthdrawiad arall a arweiniodd at anaf difrifol. Cofnodwyd sawl gwrthdrawiad mân anafiadau tua'r adeg hon hefyd.

 

Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf ni fu unrhyw farwolaethau pellach na gwrthdrawiadau anafiadau difrifol a dim ond pedwar gwrthdrawiad mân anafiadau ar y safle hwn. Mae'n ymddangos bod gorfodaeth wedi llwyddo i leihau cyflymderau ac anafiadau yn y safle hwn ond mae angen gorfodi pellach i leihau nifer y cerbydau sy'n mynd y tu hwnt i'r cyfyngiad cyflymder.

 

Mae GanBwyll bob amser yn gorfodi yn y lle cywir, ar yr amser cywir, am y rheswm cywir – i wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel i bob defnyddiwr ffordd.

Tuesday, 23 February 2021