CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Ionawr 11eg, 2021
Sbotolau Ar Safleoedd - B4290, Jersey Marine

Ym mis Awst 2001, yn dilyn pryderon a godwyd gan drigolion ym mhentref Jersey Marine, Castell-nedd Port Talbot ynghylch goryrru drwy'r pentref a llu o wrthdrawiadau difrifol a mân wrthdrawiadau, sefydlodd GamBwyll safle gorfodi ar y B4290, Ffordd Newydd.

 

Cyn sefydlu'r safle bu gwrthdrawiadau lle'r oedd 4 o bobl wedi dioddef anafiadau difrifol a newidiodd eu bywydau ac roedd 7 o bobl wedi cael mân anafiadau, gan gynnwys 1 plentyn.

 

Dangosodd arolygon cyflymder fod tua 72% o yrwyr yn mynd y tu hwnt i'r cyfyngiad cyflymder cyfreithiol o 30mya gyda 15% o'r holl gerbydau'n teithio ar gyflymder dros 40mya a 3% ar gyflymder o 45mya neu fwy. Y cyflymder cyfartalog ar hyd y ffordd oedd 34.4mya.

 

Mae'r B4290 yn mynd drwy bentref Jersey Marine sy'n ardal breswyl dawel gydag ysgol gynradd, gwesty, gwarchodfa natur a chwrs golff.

 

Ers sefydlu'r safle, dim ond un gwrthdrawiad difrifol arall sydd wedi bod ond mae’r nifer o wrthdrawiadau sydd wedi arwain at fân anafiadau wedi codi i 16. Mae'n bosibl y gallai rhai o'r mân wrthdrawiadau anafiadau fod wedi arwain at ganlyniadau mwy difrifol pe bai cyflymderau cyfartalog wedi aros ar y lefelau a welwyd cyn i'r gorfodaeth ddechrau.

 

Mae'r arolwg cyflymder diweddaraf yn dangos bod cyflymderau cyfartalog wedi gostwng i 31.4mya gyda 56.8% o gerbydau'n gyrru ar gyflymder yn fwy na’r cyfyngiad cyflymder cyfreithiol. Dim ond 15% o yrwyr sy'n teithio ar gyflymder dros 36mya ac 1.9% ar gyflymder sy'n fwy na 45mya.

 

Er y bu gostyngiadau sylweddol yn y cyflymderau a gofnodwyd a'r anafiadau, mae angen gorfodi o hyd er mwyn cael mwy o yrwyr i gydymffurfio â'r cyfyngderau cyflymder a bostiwyd.

 

Bydd GanBwyll bob amser yn gorfodi yn y lle cywir, ar yr amser cywir, am y rheswm cywir ac mae ein nod yn aros yr un peth – i wneud ffyrdd Cymru'n fwy diogel ac i leihau anafiadau a marwolaethau ar ein ffyrdd.

Monday, 11 January 2021