CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Ionawr 1af, 2021
Blwyddyn Newydd, Cyfle Newydd
Blwyddyn Newydd Dda! Mae 2020 bellach y tu ôl i ni a gallwn edrych ymlaen at 2021 a blwyddyn yn llawn gobaith ac addewid.
Mae'r Flwyddyn Newydd hefyd yn gyfle i ni i gyd fyfyrio ar ein gweithredoedd a gwneud newidiadau i'n ffordd o fyw, ein hymddygiad a'n hagweddau ar gyfer blwyddyn well i ddod.
Eleni, mae GanBwyll yn adnewyddu ein adduned o barhau i weithio'n ddiflino i annog cydymffurfiaeth â'r cyfyngiadau cyflymder ac i leihau cyflymderau, gwrthdrawiadau ac anafiadau ar ffyrdd Cymru.
Fe wnaeth ein gwaith barhau drwy gydol y cyfnodau clo yn 2020 a byddwn yn parhau i orfodi yn y lle iawn, ar yr amser gywir, am y rheswm cywir drwy gydol 2021.
Mae mis Ionawr yn amser ar gyfer newid; newid er gwell a chyfle i wneud y dewis diogel ar gyfer diogelwch holl ddefnyddwyr y ffordd.
Drwy wneud newidiadau bach i'n hymddygiad a'n hagweddau tra ar y ffyrdd, gallwn i gyd wneud gwahaniaeth mawr i ddiogelwch ein hunain ac eraill o'n cwmpas.
Ein safleoedd mwyaf llwyddiannus yw'r rhai sy'n cofnodi y lleiaf o troseddau, mae'r canlyniad hwn yn profi bod ein presenoldeb yn y lleoliadau hyn yn annog cydymffurfiaeth ac yn gwneud ffyrdd yn fwy diogel i bawb. Drwy gydol 2021 rydym yn gobeithio gallu rhoi gwybod am fwy o safleoedd sy'n cofnodi dim troseddau.
Felly, wrth inni fentro i fyd newydd dewr, cofiwch y gallwn i gyd wneud gwahaniaeth i ddiogelwch ein ffyrdd, ac os byddwn i gyd yn gwneud y dewisiadau diogel bydd y risg o wrthdrawiadau, anafiadau a marwolaethau yn lleihau.
Felly, ar ddechrau mis Ionawr a dechrau blwyddyn newydd yn llawn cyfleoedd, anturiaethau ac atgofion, meddyliwch beth allech chi ei wneud i chwarae eich rhan wrth i ni barhau i ymroi i'n hymdrechion i gyflawni sero golwg ar ffyrdd Cymru.
O bob un ohonom yn GanBwyll, dymunwn Flwyddyn Newydd Hapus a diogel iawn i chi!
Friday, 01 January 2021