CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Ionawr 8fed, 2021
Parhewch i Chwarae Eich Rhan
Gobeithiwn i chi i gyd gael Nadolig hapus a diogel, a'ch bod wedi mwynhau treulio amser gyda'ch teulu ar ôl blwyddyn anodd a digynsail o gyfyngiadau a chyfyngiadau symud.
Bore ma, cyhoeddwyd y bydd y cyfyngiadau  cyfnod clod yma yng Nghymru yn aros yn eu lle am o leiaf dair wythnos arall. Bydd pob lleoliad manwerthu, hamdden, twristiaeth a lletygarwch nad yw'n hanfodol yn parhau ar gau, bydd ysgolion yn aros ar gau tan fis Chwefror gyda chyfarwyddid i aros adref ac i weithio o adref os oes modd.
Unwaith eto bydd gofyn i ni i gyd chwarae ein rhan yn y frwydr yn erbyn Covid-19. Bydd mwy ohonom yn cael ein hannog i weithio gartref, gofynnir i ni gymdeithasu o fewn ein cartrefi ein hunain yn unig a bydd teithio'n cael ei gyfyngu, i gyd mewn ymgais i leihau lledaeniad y feirws creulon hwn.
Fel yr adroddwyd dros yr wythnosau diwethaf, mae nifer yr achosion cadarnhaol ledled Cymru wedi cynyddu ac mae ein GIG wedi bod yn adrodd bod nifer fawr o gleifion sy'n ddifrifol wael yn cael eu derbyn i'n hysbytai.
Bydd GanBwyll yn parhau i chwarae ein rhan i gadw ffyrdd Cymru'n ddiogel a lleihau nifer yr anafiadau a'r marwolaethau ar ein ffyrdd drwy gydol y cyfnod hwn; yn union fel y gwnaethom drwy gydol y ddau gyfnod clo blaenorol.
Os oes rhaid i chi deithio ar ffyrdd Cymru, sefwch lan dros arafu lawr a gyrrwch o fewn y cyfyngiadau cyflymder ac i amodau'r ffordd. Drwy gydymffurfio â'r cyfyngiadau cyflymder cyfreithiol bydd ein ffyrdd yn fwy diogel, sy'n golygu y bydd y risg o wrthdrawiad neu anaf yn cael ei lleihau, a fydd yn lleddfu'r baich trwm a'r pwysau ar ein gweithwyr iechyd rheng flaen.
Felly, wrth i ni i gyd ddechrau ar gyfnod arall o gyfyngiadau symud gofynnwn i unrhyw un sy'n gwneud teithiau hanfodol ar ffyrdd Cymru fod yn ddiogel ac i feddwl sut y gallai eu hymddygiad neu eu hagwedd effeithio ar eu diogelwch eu hunain a diogelwch defnyddwyr eraill y ffordd.
Byddwch yn ddiogel. Byddwch yn ymwybodol. Edrychwch ar ôl eich gilydd a GanBwyll ar eich teithiau hanfodol.
Friday, 08 January 2021