CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 12fed, 2021
Sbotolau ar Safleoedd - A5, Capel Curig

Wedi'i sefydlu'n wreiddiol ym mis Mehefin 2008 oherwydd pryderon goryrru, gorfododd GanBwyll y cyfyngiad cyflymder o 30mya ar yr A5, Capel Curig, am 4 blynedd. Yn ystod y cyfnod ar y safle hwn, dangosodd arolygon cyflymder bod y cyflymderau cyfartalog yn dychwelyd i lefelau derbyniol, gan negyddu'r angen am orfodaeth barhaus a gwnaethom dynnu'n ôl o'r safle yn 2012.

 

Yn ystod y cyfnod Clo cyntaf, codwyd sawl cwyn am y cyflymderau ar y ffordd hon gan breswylwyr yr ardal. Yn dilyn hynny, yn ystod Haf 2020 cynhaliwyd arolwg cyflymder a ddangosodd bod 94% o gerbydau yn uwch na'r cyfyngiad cyflymder gyda'r cyflymder cyfartalog wedi'i gofnodi yn 37mya gyda 42% o gerbydau'n teithio ar 42mya neu fwy.

 

Rhwng mis Mai 2017 ac Ebrill 2020 bu un gwrthdrawiad ar y safle gydag un person yn dioddef anafiadau difrifol.

 

Mae'r ffordd hon yn ffordd hir, lydan sy'n rhedeg trwy bentref Capel Curig. Mae nifer o adeiladau preswyl a busnes ar y naill ochr i'r darn hwn o'r ffordd. Mae arosfannau bysiau ar hyd y llwybr hwn, mae'r rhain yn arbennig o brysur gyda phlant yn mynd yn ôl ac ymlaen i ysgolion. Mae plant hefyd yn cerdded i'r ysgol leol sydd wedi'i lleoli ar y ffordd hon.

 

Mae yna nifer o gyfleusterau cyhoeddus ar y ffordd hon sy'n cael eu defnyddio gan gerbydau, beicwyr a cherddwyr, sef llety i dwristiaid, tafarndai a llwybrau troed cyhoeddus / llwybrau beicio.

 

Mae yna hefyd rai gwrychoedd uchel ar ochr y ffordd a all leihau gwelededd yn ystod misoedd y gwanwyn / haf.

 

Ail-weithredwyd y safle hwn ar 21ain Ionawr, 2021 a bydd gorfodaeth yn parhau ar y safle nes bydd nifer y cerbydau sy'n teithio ar gyflymder yn fwy na'r cyfyngiad yn cael ei leihau'n sylweddol.

 

Monday, 12 July 2021