CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 21ain, 2021
Wedi gweld? Wedi tynnu llun? Anfonwch e!

Gall aelodau o’r cyhoedd gyflwyno tystiolaeth o yrru gwrthgymdeithasol erbyn hyn, o ganlyniad i waith Heddlu Gwent a GanBwyll.

 

Trwy’r cynllun presennol, Ymgyrch Snap, mae defnyddwyr ffyrdd wedi gallu cyflwyno tystiolaeth o yrru peryglus sydd wedi’i chofnodi ar gamerâu dashfwrdd. Nawr, bydd aelodau’r cyhoedd yn gallu anfon tystiolaeth o ddefnydd ffyrdd gwrthgymdeithasol yn uniongyrchol at yr heddlu. Gellir cyflwyno tystiolaeth o lawer o wahanol fathau o ffynonellau, gan gynnwys ffonau symudol, teledu cylch cyfyng a dyfeisiau recordio eraill.

 

Yn rhan o’r cynllun, mae Heddlu Gwent yn cyhoeddi ymgyrch leol ar y cyfryngau cymdeithasol, i addysgu trigolion lleol sut y gallan nhw wneud gwahaniaeth i gymunedau a thrigolion lleol.

 

Dywedodd y Prif Arolygydd Amanda Thomas:

 

“Mae cadw ein ffyrdd a’n cymunedau yn ddiogel yn flaenoriaeth i’n holl swyddogion.

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn bla i gymunedau, a phan fo’r math hwn o ymddygiad yn symud i’n ffyrdd, gall arwain at niwed neu waeth.

Mae’r cynllun hwn yn annog cymunedau lleol i fod â’r hyder i ddod at yr heddlu ac adrodd unrhyw bryderon y gallai fod ganddyn nhw ynglŷn â’u strydoedd a’u ffyrdd, a darparu gwell gwasanaeth plismona gyda’r dystiolaeth sydd ei hangen i weithredu.”

 

Gellir cyflwyno tystiolaeth o yrru gwrthgymdeithasol drwy wefan GanBwyll, https://gosafesnap.wales/ trwy lenwi ffurflen syml ar-lein. Trwy wneud adroddiad, gallai fod yn ofynnol i aelodau’r cyhoedd fynd i’r llys er mwyn cadarnhau bod yr wybodaeth y maen nhw wedi’i rhoi yn gywir ac yn cynrychioli’r hyn a ddigwyddodd.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

“Mae mwyafrif y defnyddwyr ffyrdd yn defnyddio’r ffyrdd ledled Gwent gan barchu a gwerthfawrogi cymunedau lleol.

Yn anffodus, mae lleiafrif sy’n peri perygl o niwed difrifol neu waeth i’w hunain ac eraill, trwy yrru yn ddiofal ac â bwriad amlwg i ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

Mae’r math hwn o ymddygiad ar ein ffyrdd yn niweidiol i’n cymunedau ac mae’n rhaid mynd i’r afael ag ef.

Mae’r cynllun newydd yn galluogi trigolion lleol i anfon eu tystiolaeth o ymddygiad gwrthgymdeithasol at yr heddlu, lle gellir ei wylio a chymryd camau.”

 

Wednesday, 21 July 2021