CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 26ain, 2021
Sefyll Lan Dros Arafu Lawr

Mae cyflymder amhriodol yn cyfrannu at oddeutu 11% o'r holl wrthdrawiadau a adroddir i'r heddlu, gyda 15% o wrthdrawiadau yn arwain at anaf difrifol a 24% o wrthdrawiadau yn arwain at farwolaethau.

 

Heddiw, ar y 26ain o Orffennaf, bydd Ymgyrch Cyflymder    Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC) yn cychwyn ledled y DU, gyda GanBwyll a phedwar Llu Heddlu Cymru yn cymryd rhan drwy ymgysylltu â'r cyhoedd ynghylch y risgiau o oryrru a gorfodi'r cyfyngiadau cyflymder ar y ffyrdd Cymru.

 

Yn 2019, danfonwyd 60,073 o Hysbysiadau Cosb Sefydlog (FPNs) at yrwyr yng Nghymru am oryrru.

 

Mae goryrru yn ffactor sy'n cyfrannu'n sylweddol at wrthdrawiadau ar ffyrdd Cymru. Mae hyn yn cynnwys ‘cyflymder gormodol’, lle eir yn uwch na’r cyfyngiad cyflymder, yn ogystal â gyrru o fewn y cyfyngder cyflymder pan fydd hyn yn rhy gyflym ar gyfer yr amodau ar y pryd; er enghraifft, mewn tywydd gwael neu gwelededd gwael.

 

Yn ystod cyfnodau clo, gwelsom lai o draffig ond cyflymderau uwch. Nawr, gyda’r cyfyngiadau yn codi, mae nifer y traffig ar i fyny a chan ein bod yn mynd ar wyliau yn y DU yn fwy, rydym yn gweld mwy o bobl yn goryrru ar y ffyrdd yng Nghymru. Rydym am newid hyn, ond dim ond gyda'ch help chi y gallwn wneud hynny.

 

Dros yr wythnosau nesaf fe welwch bresenoldeb cynyddol ar rwydwaith ffyrdd Cymru wrth i ni anelu at gadw holl ddefnyddwyr y ffyrdd yn ddiogel a lleihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd.

 

Gwyddom fod mwyafrif defnyddwyr y ffordd yn cydymffurfio â'r cyfyngder cyflymder; ond mae’r lleiafrif sydd ddim yn cydymffurfio yn cynyddu'r risg i ddiogelwch pob defnyddiwr ffordd ac mae angen eu haddysgu ar y risgiau i'w diogelwch eu hunain yn ogystal â diogelwch y rhai o'u cwmpas. Trwy gydol yr ymgyrch, bydd GanBwyll a'n partneriaid yn yr Heddlu ac Awdurdodau Lleol yn annog ac yn addysgu mwy o bobl i leihau eu cyflymder i achub bywydau.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

“Mae GanBwyll yn gorfodi mewn safleoedd ledled Cymru er mwyn annog modurwyr i gydymffurfio â'r cyfyngiadau cyflymder ac yn ei dro, gwneud ein ffyrdd a'n cymunedau yn fwy diogel i bawb. Os ydym i gyd yn chwarae ein rhan ac yn sefyll lan dros arafu lawr gallwn wneud gwahaniaeth, a gallwn achub bywydau ar ffyrdd Cymru. ”

  

 

Dywedodd Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd:

 

“Rwy’n falch iawn o gefnogi’r ymgyrch hon. Mae gyrru ar gyflymder uchel yn costio bywydau a bydd mwy o bresenoldeb gan yr Heddlu ar ein ffyrdd yn golygu y bydd modurwyr yn fwy tebygol o yrru o fewn y cyfyngiadau cyflymder, amddiffyn bywydau ac osgoi dirwy goryrru. ”

 

Monday, 26 July 2021