CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mehefin 3ydd, 2021
Chwaraewch Eich Rhan a Dewch i Ofalu am Geffylau a'u Marchogion

Gall ceffylau a'u marchogion fod yn agored i niwed ar y ffordd; gall gwrthdrawiad rhwng ceffyl a cherbyd arwain at ganlyniadau sy'n peryglu bywyd y ceffyl, y marchog yn ogystal â defnyddiwr y cerbyd.

 

Mae Cymdeithas Ceffylau Prydain yn amcangyfrif, dros y 12 mis hyd at 28ain o Chwefror 2021, y bu dros 1,000 o ddigwyddiadau ar ffyrdd y DU yn ymwneud â cheffylau. Yn anffodus, arweiniodd hyn at anafu 130 o bobl, 46 o geffylau wedi eu lladd a 118 o geffylau eraill yn dioddef anafiadau.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll a Chadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru:

 

"Fel defnyddwyr ffordd cyfrifol, mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth helpu i leihau'r digwyddiadau hynny. Mae ceffylau yn anifeiliaid mawr, pwerus gyda greddf hedfan a gellir hyd yn oed y ceffyl mwyaf profiadol gael ei ddychryn, yn enwedig ger traffig sy'n symud yn gyflym neu pan fydd synau uchel i’w glywed yn sydyn.”

 

Dywedodd Alan Hiscox, Cyfarwyddwr Diogelwch Cymdeithas Ceffylau Prydain:

 

“Rydym yn annog pob defnyddiwr ffordd i fod yn gwrtais ac yn amyneddgar wrth rannu'r ffyrdd. Mae'n hanfodol cofio bod ceffylau yn anifeiliaid nerfus, a gallant symud yn gyflym i ffwrdd o'r hyn y maent yn ei ystyried yn fygythiad. Dylai gyrwyr arafu i uchafswm o 15mya pan welant geffyl ar y ffordd, bod yn amyneddgar a pheidio â seinio eu corn, gan oddiweddyd dim ond pan fydd yn ddiogel gwneud hynny, gan adael oleiaf lled car os yn bosibl ac yna gyrru yn araf i ffwrdd.

 

Mae Cymdeithas Ceffylau Prydain bob amser yn argymell gwisgo dillad ‘hi-vis’ wrth farchogaeth, waeth beth fo'r tywydd, amser o'r dydd neu p'un a ydych chi'n marchogaeth ar neu oddi ar y ffordd. Trwy wisgo dillad ‘hi-vis’ rydych chi'n rhybuddio defnyddwyr y ffordd am eich presenoldeb ac yn caniatáu amser ychwanegol iddyn nhw ymateb, gan sicrhau y gallan nhw arafu mewn cyfnod priodol o amser. Trwy sicrhau eich bod yn parhau i fod yn weladwy bob amser, rydych chi'n cynyddu eich diogelwch ac o bosib yn arbed bywyd eich hun a'ch ceffyl. Mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn gwneud ein gorau i sicrhau ein bod ni'n cadw'n ddiogel tra ar y ffordd. "

 

Wrth i chi deithio ar hyd ffyrdd Cymru, byddwch yn ymwybodol o ddefnyddwyr eraill y ffyrdd, yn enwedig ar ffyrdd gwledig, cymerwch bob cornel yn araf, gyda gofal, disgwyliwch yr annisgwyl a byddwch yn barod i ymateb yn bwyllog a chydag amynedd os byddwch chi'n dod ar draws ceffyl a'i farchog.

 

Gallwch chwarae eich rhan drwy rhoi ychydig eiliadau o amynedd a thawelwch wrth i chi basio ceffyl a'i feiciwr yn ddiogel.

 

Mae Cymdeithas Ceffylau Prydain yn adrodd bod 80% o ddigwyddiadau wedi digwydd oherwydd bod cerbyd yn mynd heibio yn rhy agos at y ceffyl - rhywbeth sy'n gwbl annerbyniol ac yn hawdd ei osgoi.

 

Gadewch inni ofalu am geffylau a’u marchogion trwy barchu ein cyd-ddefnyddwyr ffyrdd a chwarae ein rhan i leihau nifer yr anafiadau ar ffyrdd Cymru.

Thursday, 03 June 2021