CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mehefin 4ydd, 2021
Chwaraewch Eich Rhan a Sefwch Lan Dros Arafu Lawr

Goryrru yw un o'r ffactorau mwyaf sy'n cyfrannu at wrthdrawiadau ar ffyrdd Cymru, a all arwain at anafiadau a marwolaethau.

 

Mae hyd yn oed gyrru ar 1mya dros y cyfyngiad cyflymder yn cynyddu'r risg o wrthdrawiad ac anaf, ond rydym yn gweld cyflymderau sydd weithiau'n ddwbl y cyfyngiad, sy'n cynyddu'r risg yn aruthrol.

 

Rydym yn gorfodi yn y lle cywier, ar yr amser cywir, am y rheswm cywir - sef amddiffyn pob defnyddiwr ffordd, annog cydymffurfiad â'r cyfyngiad cyflymder a lleihau gwrthdrawiadau ac anafiadau ar ein rhwydwaith ffyrdd.

 

Mae ein defnydd o Swyddogion Lleihau Damweiniau ar draws pedwar llu Cymru yn seiliedig ar bryderon cymunedol, gwybodaeth neu adroddion penodol am unigolyn neu grŵp o fodurwyr sy'n achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ein ffyrdd ynghyd â pharhau i wasanaethu'r lleoliadau sydd â hanes o wrthdrawiadau.

 

Mae gan bob un ohonom yr hawl i ddefnyddio'r ffyrdd yn ddiogel ac yn hyderus, p'un a ydym yn fodurwyr, beicwyr modur, beicwyr, marchogion neu'n gerddwyr. Ond mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i gadw ein ffyrdd yn ddiogel a sicrhau diogelwch ein hunain a defnyddwyr eraill bob amser.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

“Trwy yrru o fewn y cyfyngiadau cyflymder ac i amodau’r ffordd, trwy adael pellter diogel rhwng eich cerbyd a beiciwr neu feiciwr wrth i chi basio, trwy fod yn ymwybodol o'ch amgylchedd wrth i chi gerdded, trwy beidio â defnyddio eich ffôn symudol wrth yrru a thrwy wisgo gwregys diogelwch ni waeth pa mor fyr neu gyfarwydd yw'r daith, gallwn wneud gwahaniaeth mawr i ddiogelwch ar y ffyrdd.

 

Mae gan y dewisiadau a wnawn ar ein teithiau ganlyniadau. Mae goryrru yn ddewis a gofynnwn i bob defnyddiwr ffordd wneud y dewis diogel a pheidio â mentro ei ddiogelwch ei hun na diogelwch eraill trwy gymryd siawns. Cymerwch yr eiliad ychwanegol honno i feddwl am y dewis a wnewch ar y ffyrdd; dewis a all ac a fydd yn gwneud gwahaniaeth. ”

 

Friday, 04 June 2021