CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mehefin 5ed, 2021
Chwaraewch Eich Rhan – Gweithrediad Darwen a Diogelwch Beicwyr Modur

Mae beicwyr modur ymhlith y grwpiau mwyaf agored i niwed o ddefnyddwyr ffyrdd, ac maent mewn mwy o berygl o anaf a gwrthdrawiad na defnyddwyr eraill y ffordd.

 

Yn 2019 anafwyd 595 beiciwr modur ar ffyrdd Cymru; o'r rhain, bu farw 22 ac fe anafwyd 225 yn ddifrifol.

 

Mae Gweithrediad Darwen yn ymgyrch Gymru gyfan sy'n rhedeg o ddechrau'r gwanwyn hyd at yr hydref a'i nod yw cynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelwch beicwyr modur a lleihau nifer y rhai sy'n cael eu hanafu ar y ffyrdd.

 

Dros y misoedd nesaf, bydd swyddogion o'r Unedau Plismona Ffyrdd a GanBwyll yn ymgysylltu â beicwyr modur mewn mannau cyfarfod poblogaidd ar gyfer beicwyr modur yn ogystal ag ar rai llwybrau fel rhan o'r gweithrediad.

 

Fel rhan o'r gweithrediad, bydd swyddogion yn sicrhau bod beiciau modur yn addas ar gyfer y ffordd, gan roi sylw arbennig i deiars. Mae teiars sydd wedi'u gwisgo neu o dan chwydd ar feiciau modur wedi bod yn un o'r elfennau mwyaf cyffredin yn ystod gwrthdrawiadau, ond eto mae'n hawdd ei atal gan feicwyr modur rhag gwneud gwiriadau sylfaenol.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll a Chadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru:

 

“Mae beicwyr modur ymhlith y defnyddwyr mwyaf bregus a thrwy’r gwaith ymgysylltu a’r addysg a ddarperir trwy Weithrediad Darwen rydym yn gobeithio annog mwy o feicwyr i wneud y dewis diogel wrth deithio ar ffyrdd Cymru.

 

Sicrhewch eich bod yn gyrru o fewn y cyfyngiad cyflymder cyfreithiol, paratoi ar gyfer eich taith, rhoi digon o le ac amser i chi'ch hun, gosod eich hun yn y lle mwyaf diogel a gorau i gynyddu eich gwelededd o beryglon posibl ac ystyried hyfforddiant sgiliau pellach i wella eich perfformiad a'ch diogelwch ar y ffordd. "

 

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Mark Travis, Arweinydd Strategol Plismona Ffyrdd yng Nghymru:

 

“Mae gan bawb yr hawl i deithio ar y ffordd yn ddiogel. Rydym yn gweithio i wneud ffyrdd yn fwy diogel i holl ddefnyddwyr y ffordd, yn anffodus mae nifer yr anafiadau difrifol a marwolaethau yn cynnwys beicwyr modur. Rydym yn gofyn i'r cyhoedd gofio y gall beicwyr modur fod yn anodd eu gweld, ac y gallant gael eu hanafu'n hawdd pan fydd ceir yn tynnu allan o gyffyrdd, a gall gwynt ochr effeithio arnynt wrth gael eu goddiweddyd. ”

 

Rydym i gyd yn ymwybodol iawn, er nad yw beiciwr modur ar fai o bosibl, bod eu bregusrwydd yn golygu eu bod yn dioddef anafiadau mwy difrifol mewn gwrthdrawiad.

 

 

Gadewch i ni ofalu am feicwyr modur a gwneud pob taith yn daith ddiogel.

Saturday, 05 June 2021