CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mawrth 18fed, 2021
Stori Megan yn ein hatgoffa am bwysigrwydd diogelwch teiars

Ar ddydd Iau 20fed o Chwefror 2020, roedd Megan Byrne, 22 mlwydd oed, yn teithio i'w thref enedigol yn ei char. Roedd hi wedi bod yn aros gyda'i chariad ym Manceinion ac roedd hi ar ei ffordd i ymweld â ffrindiau am ginio, ac yna i weld ei mam. Roedd Megan newydd gymhwyso fel athrawes ysgol gynradd, ac roedd yr wythnos hon yn hanner tymor.

 

Roedd y tywydd ar Heol Elton yn Belthorn yn wael, gyda gwyntoedd uchel a glaw. Wrth i Megan nesáu at droad llaw chwith, collodd reolaeth ar ei char, croesi i'r lôn gyferbyn, a gwrthdaro gyda char teuluol mawr. Roedd y gwasanaethau brys, gan gynnwys Gwasanaeth Tân ac Achub Swydd Gaerhirfryn a Heddlu Swydd Gaerhirfryn yn bresennol ond roedd effaith y ddamwain mor ddifrifol bu farw Megan yn y fan a'r lle.

 

Cadarnhaodd ymchwilwyr gwrthdrawiadau'r heddlu fod Megan yn gyrru o fewn y cyfyngder cyflymder a'i bod yn gwisgo gwregys diogelwch ar y pryd. Fodd bynnag, roedd dau o'r teiars ar gar Megan wedi'u tanchwyddo; ffactor cyfrannol mawr yn y ddamwain.

 

Mae stori drasig Megan yn amlygu pwysigrwydd gwiriadau diogelwch teiars ac yn dangos sut y gall gyrru gyda theiars heb eu chwyddo gael canlyniadau trychinebus. Teiars yw unig bwynt cyswllt cerbyd gyda'r ffordd, ac mae angen iddynt fod mewn cyflwr da sy'n deilwng o'r ffordd.

 

Dywedodd mam Megan, Joanne: "Roedden ni eisiau rhannu stori Megan gan nad ydyn ni eisiau i neb arall fynd drwy'r hyn rydym ni wedi gorfod wynebu. Mae wedi dysgu gwers i mi wirio fy nheiars gan nad oeddwn erioed wedi arfer ei wneud - mae'n gymaint o drueni bod Megan wedi gorfod marw i mi sylweddoli hynny."

 

Dywedodd John, tad Megan: "Roedd ganddi enaid gwych – byddai Megan yn goleuo ystafell. Yr ydym i gyd yn ei cholli'n ofnadwy. Fy nghyngor i yw, peidiwch â dibynnu ar dechnoleg eich car. Ewch i bob cwr o'ch car, ewch i lawr, rhowch fesurydd pwyso arno, a'i wirio."

 

Dywedodd Stuart Jackson, cadeirydd TyreSafe: "Mae stori Megan wir yn drasiedi diogelwch teiars. Nid oedd hi na'r gyrrwr arall dan sylw yn gwneud unrhyw beth o'i le nac yn torri unrhyw gyfreithiau, ond roedd teiars car Megan wedi'u tanchwyddo'n ddifrifol, sy'n ffactor cyfrannol pwysig yn y digwyddiad gwirioneddol ofnadwy hwn. Cofiwch wylio'r fideo o'i stori a’r cyfweliad â John a Joanne, ei rhannu a chymryd sylw o'i neges a allai achub bywydau."

 

Gweithiodd Partneriaeth Diogelwch ar y Ffyrdd Swydd Gaerhirfryn gyda TyreSafe i greu teyrnged i Megan Byrne a'i stori drasig, sydd i'w gweld ar tyresafe.org

  

Cofiwch - peidiwch ag anwybyddu eich teiars, gwiriwch:

  • Pwysedd aer: Defnyddiwch fesurydd pwyso teiars cywir i wirio bod pwysedd aer teiars yn y gosodiadau a argymhellir. Gwiriwch lawlyfr perchennog y cerbyd neu gap llenwi tanwydd.

 

  • Cyflwr: Gall lympiau neu bylbiau mewn teiar ddangos difrod mewnol a chynyddu'r risg o fethiant trychinebus. Os deuir o hyd i'r rhain, neu doriadau a chraciau, wrth wirio teiar, efallai y bydd angen ailosod y teiar a dylid cael cyngor proffesiynol.

 

  • Dyfnder y ffrwd: Dylid gwirio dyfnder y ffrwd gyda mesurydd cywir i sicrhau ei fod yn uwch na'r terfyn cyfreithiol gofynnol o 1.6mm. Os nad oes gennych fesur dyfnder cywir, gellir defnyddio 20c fel canllaw i ba mor agos yw eich ffrwd at y terfyn os nad oes mesurydd dyfnder wedi'i droedio ar gael.

 

TyreSafe: https://www.tyresafe.org/campaigns/megans-story/

Thursday, 18 March 2021