CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mawrth 23ain, 2021
Beth yw'r Camerâu Gwyrdd yna?

Os byddwch yn teithio ar hyd unrhyw un o'r ffyrdd hyn:

 

  • M4 Port Talbot
  • Yr A470 i Abercynon
  • A483 Wrecsam
  • Yr A494 Glannau Dyfrdwy

 

Efallai eich bod wedi sylwi ar gamerâu gwyrdd yn eistedd ar ebn pyst melyn llachar. Efallai y byddwch yn tybio bod y camerâu hyn yn fath arall eto o gamera cyflymder. Byddech yn gywir wrth dybio hynny, ond a wyddoch pam mae'r systemau camera hyn ar waith ar hyd y ffyrdd hyn a pham mae'r camerâu hyn yn wyrdd ac nid yn felyn?

 

Mae'r camerâu gwyrdd yno am resymau amgylcheddol. Ar hyd y ffyrdd hyn y cyfyngiad cyflymder cyfreithiol yw 50mya, gan fod ymchwil wyddonol yn dangos bod teithio mewn cerbydau sy'n teithio ar 50mya yn cynhyrchu hyd at 20% yn llai o lygredd Nitrogen Deuocsid na cherbydau sy'n teithio ar 70mya. Mae hyn yn golygu drwy gadw at y cyfyngiad cyflymder cyfreithiol bydd eich cerbyd yn cynhyrchu llai o lygredd gan arwain at well ansawdd aer.

 

Nododd Llywodraeth Cymru mai'r pedair ffordd a nodir uchod oedd rhai o'r ffyrdd llygredig gwaethaf yng Nghymru a phenderfynwyd osod y system cyflymder 50mya ar eu hyd i gynyddu cydymffurfiaeth a lleihau'r llygredd aer.

 

Gall llygredd aer effeithio ar grwpiau poblogaeth sy'n agored i niwed e.e. plant, pobl hŷn, y rhai sydd â chyflwr meddygol, a'r rhai sy'n agored i grynodiadau uwch oherwydd byw neu gymudo mewn lleoliadau trefol neu ddifreintiedig. Yng Nghymru bob blwyddyn, priodolir yr hyn sy'n cyfateb i tua 1,604 o farwolaethau i amlygiad PM2.5 ac amcangyfrifir bod 1,108 o farwolaethau i amlygiad NO2 a chost gymdeithasol llygredd aer o gostau'r gwasanaeth iechyd a diwrnodau gwaith a gollwyd yn £1 biliwn bob blwyddyn.

 

Dywedodd Lesley Griffiths AS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

 

"Mae'n hanfodol bod gostyngiadau brys mewn allyriadau nitrogen deuocsid yn cael eu cyflawni i fodloni gofynion deddfwriaethol ac i gefnogi ein huchelgeisiau ar gyfer Cymru iachach sy'n fwy cyfrifol yn fyd-eang. Mae'r camau a gymerwyd ar ein rhwydwaith ffyrdd i gefnogi cydymffurfiaeth gyrwyr yn elfen hanfodol o sicrhau bod y gostyngiadau gofynnol mewn allyriadau yn cael eu cyflawni."

 

Felly, y tro nesaf y byddwch yn sylwi ar gamera gwyrdd, cofiwch, drwy gadw at y cyfyngiad cyflymder cyfreithiol, nid yn unig y byddwch yn chwarae eich rhan i gadw ein ffyrdd yn ddiogel, ond hefyd yn gwneud eich rhan i helpu ein hamgylchedd a lleihau llygredd aer, gan wneud Cymru'n wlad fwy diogel, gwyrddach ac iachach i fyw, gweithio ac ymweld â hi. 

Tuesday, 23 March 2021