CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mawrth 30ain, 2021
Ymgyrch Darwen yn Dychwelyd i Gynyddu Ymwybyddiaeth Diogelwch Beiciau Modur

Yn 2019 dioddefodd cyfanswm o 595 o feicwyr modur anafiadau ar ffyrdd Cymru, ac yn anffodus collodd 22 o feicwyr modur eu bywydau mewn gwrthdrawiadau.

 

Mae beicwyr modur ymhlith y grwpiau o ddefnyddwyr y ffordd sydd fwyaf agored i niwed, ac maent mewn mwy o berygl o gael eu hanafu ac o fod mewn gwrthdrawiadau na defnyddwyr eraill y ffordd, gyda 7% o'r holl dioddefwyr o Gymru a anafwyd ar ffyrdd Cymru yn 2019 yn feicwyr modur.

 

Mae Ymgyrch Darwen yn ymgyrch Cymru gyfan sy'n rhedeg o ddechrau'r gwanwyn tan yr hydref ac mae wedi'i hanelu at gynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelwch beiciau modur ac i leihau nifer yr anafiadau ar y ffyrdd.

 

Dros y misoedd nesaf, bydd swyddogion o'r Unedau Plismona'r Ffyrdd a GanBwyll yn ymgysylltu â beicwyr mewn mannau cyfarfod poblogaidd yn ogystal ag ar rai llwybrau fel rhan o'r gwaith.

 

Bydd swyddogion yn gwirio bod beiciau'n deilwng o'r ffordd, gan roi sylw arbennig i deiars. Mae teiars wedi'u gwisgo neu sydd heb ddigon o oer ynddynt ar draffyrdd wedi bod yn un o'r themâu mwyaf cyffredin mewn gwrthdrawiadau, ac eto mae'n hawdd ei atal gan feicwyr sy'n gwneud gwiriadau sylfaenol.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll a Chadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru:

 

"Mae beicwyr modur ymhlith defnyddwyr y ffordd sydd fwyaf agored i niwed a thrwy'r gwaith ymgysylltu a'r addysg a ddarperir drwy Ymgyrch Darwen rydym yn gobeithio annog mwy o feicwyr i wneud y dewis diogel wrth feicio.

 

Gyrrwch o fewn y cyfyngder cyflymder cyfreithiol, paratowch ar gyfer eich taith, rhowch digon o le ac amser i chi'ch hun, lleolwch eich hun yn y lle mwyaf diogel a gorau i wneud y mwyaf o'ch gwelededd o beryglon posibl ac ystyriwch hyfforddiant sgiliau pellach i wella eich perfformiad a'ch diogelwch ar y ffordd."

 

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Mark Travis, Arweinydd Strategol Plismona'r Ffyrdd yng Nghymru:

 

"Mae gan bawb yr hawl i deithio ar y ffordd yn ddiogel. Rydym yn gweithio i wneud ffyrdd yn fwy diogel i bob defnyddiwr ffordd, yn anffodus mae nifer yr anafiadau a'r marwolaethau difrifol yn cynnwys beicwyr modur. 

 

Rydym yn gofyn i'r cyhoedd gofio y gall beicwyr modur fod yn anodd eu gweld, ac y gellir eu hanafu'n hawdd pan fydd ceir yn tynnu allan o gyffyrdd, a gall gwynt ochr effeithio arnynt wrth gael eu goddiweddyd."

 

Anogir beicwyr hefyd i ymweld â gwefan Cymru ar y Beic i gael gwybodaeth ac arweiniad ynghylch cyrsiau, llwybrau a chyngor ar ddiogelwch. Mae cyrsiau Biker Down hefyd ar gael fel cyrsiau rhyngweithiol ar-lein

 

Yr ydym i gyd yn ymwybodol iawn, er nad ydy beicwyr modur ar fai o bosibl, fod eu natur agored i niwed yn golygu eu bod yn dioddef anafiadau mwy difrifol mewn gwrthdrawiad.

 

Bydd Ymgyrch Darwen yn cael ei lansio y penwythnos yma ac yn rhedeg tan ddiwedd yr hydref.

 

Dewch i ni am ofalu am feicwyr modur a gwneud pob taith yn daith ddiogel.

 

Tuesday, 30 March 2021