CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mai 17eg, 2021
Gweithrediad Options - Newid Agweddau er lles Teithiau Mwy Diogel

Mewn gwrthdrawiad, rydych ddwywaith yn fwy tebygol o farw os nad ydych yn gwisgo gwregys diogelwch; gyda gyrwyr a theithwyr  rhwng 17-34 mlwydd oed â'r cyfraddau gwisgo gwregysau diogelwch isaf, ynghyd â'r gyfradd ddamweiniau uchaf. *

 

Yn ystod Wythnos Diogelwch Ffyrdd Byd-eang, bydd Heddlu Gwent, ar y cyd â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, yn cynnal Gweithrediad Options i dynnu sylw at beryglon peidio â gwisgo gwregys diogelwch wrth yrru.

 

Bydd Gweithrediad Options yn caniatáu inni ymgysylltu â'r gyrwyr a'r teithwyr hynny sy'n torri'r gyfraith trwy beidio â gwisgo eu gwregysau diogelwch. Bydd y defnyddwyr ffordd sy'n troseddu yn cael cynnig yr opsiwn o dderbyn dirwy am y drosedd, neu dderbyn mewnbwn addysgol, a ddarperir gan y gwasanaeth tân, sy'n para oddeutu 15 munud.

 

Mae gyrwyr a theithwyr sy'n cael eu dal yn methu â gwisgo gwregys diogelwch yn wynebu dirwy yn y fan a'r lle o £ 100, ac os cânt eu herlyn ymhellach gallant wynebu dirwy uwch, hyd at £500. *

 

Dywedodd Rhingyll Simon Austin, Cydlynydd GanBwyll Heddlu Gwent:

 

“Rydym wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r risgiau i’n cymunedau y mae peidio â gwisgo gwregysau diogelwch yn eu peri i bob defnyddiwr ffordd. Byddwn yn canolbwyntio ar ardal Torfaen yn ystod Wythnos Diogelwch Ffyrdd Byd-eang, ac yn annog pawb i wisgo eu gwregysau diogelwch wrth deithio mewn cerbyd modur, a sicrhau mai dyna'r peth cyntaf a wnewch ar ôl mynd i mewn i’r cerbyd. "

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

“Waeth pa mor fyr neu gyfarwydd yw’r daith, gwisgwch eich gwregys diogelwch bob amser; fe all achub eich bywyd. I'r lleiafrif o ddefnyddwyr ffyrdd nad ydynt yn gwisgo gwregys diogelwch, os cânt eu dal yn ystod yr ymgyrch, byddem yn annog y defnyddwyr ffyrdd yna i dderbyn yr opsiwn o ddarpariaeth addysgol o'r gwasanaeth tân, lle y byddant yn dysgu gwneud diogelwch trwy ddewis, nid ar hap ar deithiau yn y dyfodol. Y tu allan i’r ymgyrch hon, bydd GanBwyll hefyd yn delio â phobl nad ydynt yn gwisgo gwregys diogelwch y mae un o’n Swyddogion Lleihau Damweiniau yn eu gweld neu drwy gyflwyniadau a wneir gan y cyhoedd trwy Ymgyrch SNAP.”

 

Dywedodd Nev Thomas, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru:

 

“Mae nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol ar ffyrdd Cymru yn drasig. Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru gwelwn yn uniongyrchol yr effaith y mae pob digwyddiad yn ei chael ar ein cymunedau.

 

Trwy ddefnyddio ein hadnoddau a gweithio gyda'n partneriaid yn Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru, rydym yn defnyddio Gweithrediad Options fel ffordd i addysgu a hysbysu ein cymunedau ac atal damweiniau ac anafiadau ac, yn y pen draw, lleihau nifer y digwyddiadau ar ein ffyrdd.

 

Nod ein cyflwyniad diogelwch yw tynnu sylw at bwysigrwydd gwisgo gwregys diogelwch, hyd yn oed ar deithiau byr, cyfarwydd, a sut y gall fod y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth. ”

Dim ond un o'r arfau sydd ar gael inni yw gorfodi wrth i ni weithio i wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel; ac os gallwn addysgu defnyddwyr ffyrdd a newid agweddau ar y ffyrdd yna gallwn leihau lefel y troseddau a chynyddu diogelwch holl ddefnyddwyr y ffordd.

 

Trwy ddarparu Gweithrediad Options, ein nod yw addysgu gyrwyr a theithwyr am y risg o beidio â gwisgo gwregys diogelwch a newid ymddygiad ac agweddau'r troseddwyr hynny; bydd y dewis a'r opsiwn yn nwylo'r troseddwyr. Gwnewch y dewis diogel, y dewis cywir a chwaraewch eich rhan i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel.

 

*https://www.think.gov.uk/themes/seatbelts/

 

Monday, 17 May 2021