CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Medi 17eg, 2021
Wythnos Gweithredu Prosiect EDWARD yn Dod I Ben

Gydol y pum diwrnod diwethaf mae ein cydweithwyr a'n partneriaid ledled Cymru wedi ymgymryd â sawl gweithred diogelwch ar y ffyrdd ac wedi ymgysylltu â channoedd o bobl, hen ac ifanc, ar draws y pedwar llu heddlu yng Nghymru, gan annog cydymffurfiad â'r cyfyngiadau cyflymder cyfreithiol ac addysgu pobl am bwysigrwydd gwneud y dewisiadau diogel pan fyddant ar y ffyrdd a sut y gall cymryd siawns ar y ffordd effeithio ar eich diogelwch eich hun a diogelwch defnyddwyr eraill y ffordd.

 

Rydym wedi parhau â'n gorfodaeth ddyddiol mewn safleoedd ledled Cymru, gan ymweld â safleoedd penodol lle cofnodwyd gwrthdrawiadau yn cynnwys cerddwyr, beicwyr a marchogion , gan dynnu sylw at bwysigrwydd gadael pellter diogel rhwng eich cerbyd a beiciwr neu feiciwr wrth basio.

 

Ochr yn ochr â'n cydweithwyr yng Ngwasanaethau Tân ac Achub Cymru rydym wedi cynnal gweithrediadau sy'n targedu'r lleiafrif o fodurwyr sydd ddim yn gwisgo gwregys diogelwch a thrwy Operation Options gan roi'r cyfle iddyn nhw ddewis mewnbwn addysgol neu dderbyn dirwy. Gall gwneud y pethau bach, fel gwisgo gwregys diogelwch, wneud gwahaniaeth mawr i ddiogelwch ein ffyrdd.

 

Mae ein Swyddogion Lleihau Damweiniau wedi ymweld ag ysgolion a cholegau ledled Cymru, gan gyflwyno cyflwyniadau ac ymgysylltu â gyrwyr ifanc a newydd ynghyd ag ymgysylltu â'n gwirfoddolwyr Gwylio Cyflymder Cymunedol.

 

Wrth i’r wythnos o weithredu ddirwyn i ben gadewch i bawb helpu i greu amgylchedd ffordd sy’n rhydd o farwolaeth ac anaf difrifol bob dydd. Gall pob un ohonom gymryd camau cadarnhaol trwy fyfyrio ar y risgiau sy'n ein hwynebu a'r risgiau yr ydym yn eu peri i eraill. Gellir lleihau neu dileu llawer o'r risgiau hyn yn gyfan gwbl os ydym yn sicrhau ein bod mewn siâp da pan gyrhaeddwn y tu ôl i'r llyw, ein bod yn dewis cyflymderau diogel sy'n cydymffurfio a bod y cerbyd a ddefnyddiwn yn ddiogel ac wedi'i gynnal a'i gadw'n dda.

 

A wnewch chi gymryd addewid Prosiect EDWARD heddiw?

 

Efallai bod wythnos Prosiect EDWARD yn dirwyn i ben am flwyddyn arall, ond nid yw’r gwaith o gadw ffyrdd Cymru yn ddiogel yn dod i ben heddiw; mae’n parhau yfory, yr wythnos nesaf, y mis nesaf ac ar gyfer y dyfodol pellgyrhaeddol wrth i ni weithio gyda’n gilydd i gyrraedd a chynnal y nod hwnnw o weld bob dydd y dydd heb farwolaeth ar y ffordd.

Friday, 17 September 2021