CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Chwefror 2019
Chwefror 2019

Llygaid Barcud Gweithrediad SNAP

 

 

Ydych chi wedi gweld modurwr yn gyrru mewn modd peryglus neu diofal? Ydych chi wedi llwyddo i ddal y digwyddiad ar ‘dashcam’ neu ar ffon symudol? Ydych chi eisiau rhoi gwybod i’r Heddlu am y digwyddiad?

 

Wel, erbyn hyn mae yna system penodol ar gael ar gyfer aelodau o’r cyhoedd sydd eisiau cyflwyno tystiolaeth i’r Heddlu am droseddau ar ein ffyrdd. Enw’r system yma ydy Gweithrediad SNAP.

 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae mwy a mwy o fodurwyr yn defnyddio ‘dashcams, tra fod beicwyr a marchogion yn gwneud defnydd o gamerâu ar eu helmed ac wrth gwrs mae gan y mwyafrif ohonom ni ffonau symudol sydd gyda’r gallu i dynnu lluniau a recordio fideos.

 

Mae’r Heddlu wedi gweld cynnydd mawr yn y nifer o dystiolaeth ffilm a lluniau sydd yn cael eu cyflwyno gan aelodau’r cyhoedd o droseddau ar ffyrdd Cymru dros y blynyddoedd diwethaf; ond doedd dim system penodol ar gael oedd yn galluogi’r Heddlu i ddelio gyda’r tystiolaeth mewn modd cyflym ac effeithiol. Cyn dyfodiad SNAP roedd hi’n cymryd tua 16 awr o amser plismona i ddelio gyda pob achos.

 

Wedi i’r Heddlu sylweddoli bod y cyhoedd yn galw am system oedd yn gallu delio gyda’r math yma o dystiolaeth fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru dreialu Gweithrediad SNAP yn 2017. Wedi llwyddiant y gweithrediad yn y Gogledd, erbyn hyn mae pob llu Heddlu yng Nghymru yn cynnig Gweithrediad SNAP i’r cyhoedd.  Mae SNAP yn cynnig system syml ond effeithiol sydd yn cefnogi angen y cyhoedd i gyflwyno tystiolaeth ac yn galluogi swyddogion yr Heddlu i ddelio gyda’r tystiolaeth mewn modd effeithiol.

 

Erbyn hyn mae’r amser plismona mae’n cymryd i ddelio gyda pob achos wedi gostwng o 16 awr i tua 25-40 munud, sydd wedi golygu arbediad o dros 3000 o oriau plismona ers dyfodiad SNAP!

 

Felly, pa fath o droseddau rydym yn gweld?

 

Mae’r cyhoedd yn cyflwyno tystiolaeth o droseddau amrywiol iawn, gan gynnwys modurwyr yn defnyddio ffon symudol wrth yrru, gyrru’n beryglus, gyrru drwy olau coch a sawl trosedd arall lle nad ydy’r gyrrwr mewn rheolaeth o’r modur.

 

Rydym hefyd wedi derbyn linciau i broffiliau cyfryngau cymdeithasol a fideos YouTube sydd yn dangos modurwyr yn gyrru a defnyddio ffonau symudol, sydd yn amlwg yn peryglu bywydau ar ein ffyrdd.

Mae pob cyflwyniad yn cael ei wylio gan swyddog profiadol iawn i weld pa drosedd sydd yn y tystiolaeth.

 

Beth sy’n digwydd gyda’r tystiolaeth sy’n cael ei gyflwyno?

 

Unwaith bydd un o’n swyddogion wedi edrych ar y deunydd ac wedi penderfynu ar ba drosedd sydd wedi ei gyflawni, bydd y wybodaeth yn cael ei drosglwyddo i’r Swyddfa Diced Canolog (CTO) lee bydd y drosedd yn cael ei brosesi a gwaith papur priodol yn cael ei ddanfon allan at yrrwr y modur.

 

Beth fydd yn digwydd i’r gyrrwr?

 

Mae’n hollol ddibynnol ar beth oedd yw’r drosedd mewn cwestiwn. Gall y gyrrwr gael cynnig Cwrs Addysgol, dirwy penodol neu os bydd y drosedd yn un difrifol bydd rhaid i’r gyrrwr fynychu’r Llys.

 

Yn 2018 fe wnaeth Lluoedd Heddlu Cymru dderbyn dros 2,000 o gyflwyniadau trwy SNAP gan aelodau o’r cyhoedd ac yn dilyn llwyddiant y gweithrediad yma yng Nghymru mae sawl Llu Heddlu o Loegr bellach wedi mabwysiadu’r gweithrediad. Rydym hefyd wedi croesawi Heddlu Hong Kong a Llysgennad Japan i Brydain i ddysgu mwy am Weithrediad SNAP.

 

Rydym hefyd wedi ennill sawl gwobr am ein gwaith gyda SNAP ac fe wnaethom gyrraedd rhestr fer enwebiadau Gwobrau Dewi Sant 2019 yng nghategori Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

 

Felly, pan fyddwch chi’n gyrru ar ffyrdd Cymru, meddyliwch yn ofalus cyn risgio defnyddio’r ffon symudol neu am yrru drwy’r golau coch gan eich bod ar frys. Gall yr Heddlu ddim bod ymhobman, ond drwy’r technoleg modern anhygoel sydd ar gael bellach gall llygaid barcud fod ymhobman.

 

Mae gan Weithrediad SNAP a GanBwyll un uchelgais – gwneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel i bawb!