CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 15fed, 2020
Mae Diogelwch Y Ffyrdd yn Cychwyn Gyda Chi

Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth gadw ein ffyrdd yn ddiogel. Cadw at y cyfyngder cyflymder, peidio â defnyddio ein ffôn symudol, gwisgo ein gwregys diogelwch – pob peth pwysig i'w wneud i gadw ein hunain a defnyddwyr eraill y ffordd yn ddiogel. Ond, mae diogelwch ar y ffyrdd yn dechrau hyd yn oed cyn i chi roi'r allwedd yn y tanio; Mae'n dechrau gyda chi a'ch cerbyd. Cerbyd wedi'i gadw'n ddiogel a'i yswirio yw eich llinell amddiffyn gyntaf wrth deithio ar y ffyrdd.

 

Wrth i Gymru ddechrau cloi yn ôl ym mis Mawrth, cafodd gyrwyr eithriad o 6 mis ar adnewyddu eu MOT er mwyn helpu i arafu lledaeniad y firws. Fodd bynnag, wrth i'r cyfyngiadau gael eu lleddfu, bydd angen i bob gyrrwr sydd â char, beic modur neu fan sydd angen prawf MOT o’r 1af o Awst ymlaen gael tystysgrif prawf i barhau i yrru ei gerbyd.

 

Bydd gyrwyr sydd a cherbyd sydd angen prawf MOT cyn y 1af o Awst yn dal i gael eu heithrio am 6 mis. Fodd bynnag, rhaid i bob cerbyd barhau i gael ei gynnal a'i gadw'n briodol mewn cyflwr sy'n deilwng o'r ffordd, a gall pobl gael eu MOT'n wirfoddol os dymunant, hyd yn oed os ydynt wedi'u heithrio rhag y gofyniad cyfreithiol.

 

Mae profion MOT yn bwysig o ran diogelwch ar y ffyrdd ac maent yn sicrhau bod rhannau cerbydau, gan gynnwys teiars, gwregysau diogelwch, breciau a goleuadau yn gweithio'n iawn.

 

Dywedodd y Farwnes Vere y Gweinidog Ffyrdd:

 

"Wrth i bobl ddychwelyd i'n ffyrdd, mae'n hanfodol bod modurwyr yn gallu cadw eu cerbydau'n ddiogel. Dyna pam wrth i gyfyngiadau gael eu lleddfu, o 1 Awst bydd profion MOT yn dod yn orfodol unwaith eto.

 

Dim ond rhai garejys a arhosodd yn agored i gynnal gwasanaethau hanfodol yn ystod yr achosion o coronafeirws, ond bellach mae dros 90% ar agor ledled y wlad. Mae'r gallu i brofi eisoes wedi cyrraedd 70% o'r lefelau arferol ac mae'n cynyddu'n gyson.”

 

Gyda llawer o gerbydau heb eu gyrru yn ystod dros y misoedd diwethaf, cyn i chi ail-ddechrau eich teithiau sicrhewch bod eich cerbyd yn ddiogel ac yn deilwng o'r ffordd:

 

  • Gwiriwch eich tanwydd. Sicrhewch fod gennych ddigon ar gyfer eich taith
  • Gofalwch fod eich goleuadau, eich goleuadau brêc a'ch dangosyddion yn gweithio
  • Archwiliwch y lefelau olew pan mae'r injan yn oer.
  • Gwiriwch lefel y dŵr. Edrychwch ar y lludded, oeryddion a lefelau hylif golchwr.
  • Sicrhau bod y batri'n bresennol ac yn ddiogel
  • Gwiriwch eich pwysedd teiars, ar gyfer traul anwastad, unrhyw ddifrod a dyfnder y drol.

Mae cerbydau diogel yn achub bywydau ac mae'r cyfan yn dechrau gyda chi!

 

I gael rhagor o gyngor a chanllawiau ar ofynion MOT ewch i wefan DVSA.

Wednesday, 15 July 2020