CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mai 22ain, 2020
Dim Goddefgarwch Am Gamdriniaeth

Mae ein Swyddogion Lleihau Anafiadau yn gweithio’n ddiflino ar draws pob un o bedwar llu heddlu Cymru i gadw ein ffyrdd yn ddiogel. Maent yn angerddol am ddiogelwch ar y ffyrdd ac yn mynd ati i orfodi'r cyfyngiadau cyflymder a deddfau traffig eraill mewn lleoliadau allweddol ar draws y rhwydweithiau ffyrdd i leihau gwrthdrawiadau, achub bywydau, a chadw modurwyr a defnyddwyr eraill y ffyrdd yn ddiogel.

 

Dynodwyd holl Swyddogion Lleihau Anafiadau GanBwyll yn swyddogion cymorth plismona yn unol ag adran 38 o Ddeddf Diwygio'r Heddlu 2002 lle mae gan ein Swyddogion yr awdurdod i orfodi’r cyfyngiadau cyflymder ar ffyrdd Cymru. Maent felly yn cyflawni eu dyletswydd gyfreithiol pryd bynnag y byddwch yn eu gweld yn unrhyw un o'n safleoedd ledled y wlad.

 

Yn anffodus, mae ein Swyddogion, ar brydiau, wedi dioddef camdriniaeth, ar lafar ac yn gorfforol, wrth gyflawni eu dyletswyddau.

 

Ni oddefir cam-drin tuag at unrhyw un o'n Swyddogion Lleihau Anafiadau, Swyddogion Ymholi na Staff GanBwyll, a chymerir camau yn erbyn y rhai sy'n cyflawni unryw drosedd.

 

Mae camerâu teledu cylch cyfyng ar bob un o gerbydau GanBwyll ac mae ein Swyddiogion yn gwisgo camerâu ar eu cyrff hefyd. Ymdrinnir ag unrhyw ymddygiad ymosodol tuag at ein Swyddogion neu ein cerbydau yn unol â hynny. Mae ein Swyddogion allan yn gorfodi i sicrhau diogelwch holl ddefnyddwyr y ffordd ac os ydych yn eu gweld, byddwch yn dawel eich meddwl eu bod yn y lle cywir, ar yr adeg cywir, am y rheswm cywir.


 


 


 


 


Thursday, 21 May 2020