LANG: EN CY
Gwylio Cyflymder Cymunedol Cymru

Heddlu Gwent

Gwylio Cyflymder Cymunedol Cymru

Cliciwch ar y cylch melyn i weld enw’r safle, yna cliciwch ar enw’r safle am fwy o wybodaeth

Cynllun monitro traffig sydd wedi'i gydlynnu gan Heddlu Gwent yw Gwylio Cyflymder Cymunedol, sy'n cael ei reoli a'i gynnal gan Dimau Plismona Cymdogaethau a Gwirfoddolwyr Cymunedol.

 Arweinir y fenter gan y gymuned, a'i nod yw addysgu gyrwyr ynghylch peryglon gyrru wrth fynd i'r afael â phryderon preswylwyr lleol ynghylch ceir sy'n goryrru drwy eu cymdogaethau.

 Mae Gwylio Cyflymder Cymunedol yn gweithredu ar ffyrdd sydd â therfynau cyflymder o 40mya neu lai. Mae'r Gwirfoddolwyr Cymunedol yn gweithio ochr yn ochr â swyddogion Heddlu Gwent neu Swyddogion Cefnogi Cymunedol er mwyn nodi'r cerbydau sy'n gyrru'n gynt na'r terfyn cyflymder. Rhoddir siacedi gwelededd uchel ac arwyddion ar ochr y ffordd i'r gwirfoddolwyr ochr y ffordd ac maent yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio'r cyfarpar ac i gofnodi'r wybodaeth. Os gwelir cerbyd yn gyrru'n gynt na'r therfyn cyflymder, bydd rhif cofrestru'r cerbyd yn cael ei gofnodi a'i wirio gan y gwirfoddolwyr. Bydd y manylion yna'n cael eu bwydo i gronfa ddata sy'n llunio llythyr yn awtomatig er mwyn rhoi gwybod i'r perchennog cofrestredig bod ei gerbyd wedi cael ei nodi'n teithio'n gynt na'r terfyn cyflymder, beth yw peryglon gwneud hynny a beth yw'r canlyniadau os gwneir hynny eto

Ni fydd unrhyw erlyniadau na chosbau'n cael eu derbyn o ganlyniad uniongyrchol i Wylio Cyflymder Cymunedol. Ond os bydd yr un rhif cofrestru'n cael ei gofnodi deirgwaith, gellir cymryd camau mwy ffurfiol.

Bydd swyddogion lleol yn dewis y lleoliadau ar sail pryderon ac awgrymiadau'r gymuned. Caiff pob lleoliad ei asesu am risgiau gan swyddog sydd wedi'i hyfforddi neu gan aelod o staff.

Mae'n rhaid i Wirfoddolwyr Gwylio Cyflymder Cymunedol fod dros 18 oed a dylai fod gan bob cynllun o leiaf chwe pherson. Gan ddibynnu ar y math o rôl y maent am ei gwneud o fewn y cynllun, mae'n bosibl y bydd angen iddynt fynd drwy broses wirio sy'n gallu cymryd tua thri mis, gan gynnwys hyfforddiant arbenigol.