CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Camerâu cyflymder cyfartalog yr M4

CAMERÂU CYFLYMDER CYFARTALOG YR M4

Comisiynodd Llywodraeth Cymru y system gorfodi cyflymder cyfartalog sydd mewn grym ar yr M4 ym Mhort Talbot, sef yr ardal 50 milltir yr awr rhwng Cyffordd 40 a 41. Mae’r cynllun yn un o’r mesurau sy’n cael eu gweithredu fel rhan o astudiaeth i wella llif traffig ar yr M4 trwy Bort Talbot. Mae cau slipffordd ymuno Cyffordd 41 i gyfeiriad y gorllewin dros dro yn rhan o’r un astudiaeth*. Fodd bynnag, nid yw’r system gorfodi cyflymder cyfartalog yn ddibynnol ar ganlyniad cau’r slipffordd ymuno a bydd yn osodiad parhaol. 

 

Mae’r camerâu wedi cael eu gosod i wella amseroedd teithiau yn gyffredinol ac i reoli llif y traffig ar hyd yr M4 rhwng Cyffordd 40 a 41, a fydd, o ganlyniad, yn lleihau damweiniau ar hyd y rhan hon o’r ffordd. Dewiswyd system gorfodi cyflymder cyfartalog fel datrysiad dewisol rheoli cyflymder gan Lywodraeth Cymru. Mae tystiolaeth bod systemau gorfodi tebyg yn llwyddo i reoli cyflymder yn effeithiol, gan sicrhau lefelau cydymffurfiaeth uchel a gostyngiad yn nifer y troseddwyr. Mae gorfodi cyflymder cyfartalog yn ddull effeithlon o orfodi cyflymder sy’n arwain at ostyngiadau mewn cyflymderau ar draws rhannau cyfan o ffyrdd a gostyngiadau yn nifer y damweiniau traffig ffordd a’r sawl sy’n cael eu hanafu**.

 

Ar hyn o bryd, mae Gan Bwyll yn gweithio’n agos gyda’r cyfryngau, busnesau lleol a grwpiau eraill i ostwng nifer y troseddwyr yn y lleoliad hwn.

 

NID yw Gan Bwyll, yr heddlu nac unrhyw bartneriaid eraill yn gwneud unrhyw elw o ddirwyon goryrru a golau coch. Caiff yr holl refeniw ei roi i’r Trysorlys. Caiff Gan Bwyll ei ariannu gan grant Llywodraeth Cymru ac ACPO (Cymru). Golyga hynny nad oes unrhyw gymhelliant i Gan Bwyll osod camerâu yn unrhyw le nad oes eu hangen at ddiben gwella diogelwch ffordd.

 

* Llywodraeth Cymru

** Nododd adolygiad o effeithiolrwydd camerâu cyflymder cyfartalog mewn nifer o leoliadau trwy gydol y DU effaith gadarnhaol o ran gostwng nifer yr anafiadau (ETSC 2009)