CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Chwalu'r Chwedlau

Gofynnir y cwestiynau tebyg i'r rhain yn rheolaidd. Mae llawer o'r rhain yn chwedlau ac rydym wedi nodi'r ffeithiau cywir i chi.
 

Chwedl: Mae camerâu cyflymder yn ffordd hawdd i'r heddlu wneud arian.

Ffaith: Mae camerâu diogelwch yno i achub bywydau a gwneud y ffyrdd yn fwy diogel, nid i wneud elw.

Nid yw'r heddlu nac unrhyw bartneriaid eraill Gan Bwyll yn gwneud elw o ddirwyon cyflymder na golau coch. Trosglwyddir holl refeniw dirwyon i'r Trysorlys. Ariennir Gan Bwyll gan grant Llywodraeth Cymru (LlC) a thelir am weddiill ein costau gweithredu trwy grant a ddarperir ar ddisgresiwn Comisiynywr yr Heddlu a Throseddu Cymru, yn seiliedig ar dderbynebau a geir gan fordurwyr sy'n cyflawni Cyrsiau Ymwybyddiaeth Cyflymder.

Chwedl : Mae eich gweithredwyr yn ffugio bod yn Swyddogion yr Heddlu

Ffaith: Staff yr Heddlu yng ngherbydau'r Heddlu yw swyddogion gostwng cyflymder GanBwyll.

Cant eu cyfarwyddo yn eu dyletswyddau gan Sarsiantiaid/Arolygwyr yr Heddlu. Maent yn cofnodi troseddau sy'n ymwneud a goryrru, peidio a gwisgo gwregys diogelwch a defnyddio ffonau symudo. Yna caiff y troseddau hynny eu prosesu drwy swyddfeydd yng Ngolgledd Cymru a chan Heddlu De Cymru

Chwedl: Caiff camerâu diogelwch eu cuddio i ddal modurwyr ac fe'u gosodir mewn man a fydd yn cofnodi'r nifer uchaf o dramgwyddau.

Ffaith: Mae Gan Bwyll yn gosod camerâu cyflymder a golau coch lle mae pobl wedi cael eu lladd neu eu hanafu, lle cofnodwyd goryrru neu mewn safle o bryder cymunedol.

Nid yw camerâu'n cael eu cuddio i ddal gyrwyr ac ni chânt eu gosod lle byddant yn cofnodi'r mwyaf o dramgwyddau goryrru. Mae camerâu yno i annog modurwyr i yrru o fewn y cyfyngiad cyflymder, felly'r camerâu mwyaf llwyddiannus yw'r rhai sy'n cofnodi'r nifer LLEIAF o dramgwyddau, nid y mwyaf.

Rydym yn cyhoeddi lleoliadau ein holl gamerau sefydlog a hefyd ein camerau symudol craidd a phryder cymunedol are ein gwefan. Fodd bynnag, gofynnwn i fodurwyr yrru o fewn y cyfyngiad cyflymder ar bob adeg, nid lle mae camerâu'n unig.

Chwedl: Ni ddefnyddir camerâu ar y ffyrdd peryclaf.

Ffaith: Mae Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru'n gosod camerâu cyflymder a golau coch lle mae pobl wedi cael eu llad neu eu hanafu neu lle y cofnodir achosion o oryrru. Gallant fod ar waith lle cynhelir gwaith ffyrdd, ger ysgolion ac ardaloedd o bryder cymunedol ledled Cymru.