CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Cwrs Addysg i'r Gyrrwr

Mae pedwar Llu Heddlu Cymru’n ymroddedig i ddiogelwch y ffordd ac i addysgu gyrwyr. Ers blynyddoedd bellach, mae GanBwyll wedi gweld manteision delio gyda nifer o droseddau traffig drwy gyfrwng cwrs addysgol yn hytrach nag erlyn. Mae’r rhesymwaith yn seiliedig ar y syniad fod cwrs yn fwy tebygol o arwain at well ymddygiad gyrru nag y byddai erlyniad a fyddai ond yn arwain at ddirwy a phwyntiau cosb.

Os derbyniwch docyn goryrru o fewn trothwy cyfyngiad cyflymder penodol, efallai y cewch y cyfle o fynd ar Gwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder. Mae hyn yn ddewis yn hytrach na derbyn pwyntiau ar eich trwydded a dirwy o £100.

 

 

Darperir Cyrsiau Ymwybyddiaeth Cyflymder yng Nghymru gan TTC yn ardal heddlu Gwent, Gogledd Cymru a De Cymru. Gosodir y costau gan UKRoEd mewn ymgynghoriad â darparwr y cwrs.  I fynychu cwrs gyda TTC, bydd yn costio £88 y cwrs o 1 Mai 2021. Fodd bynnag, os byddwch yn archebu eich cwrs drwy Heddlu Dyfed-Powys, bydd yn costio £92 y cwrs.  Cynigir y cyrsiau i yrwyr neu feicwyr modur gyda'r nod o newid agweddau at oryrru a thrwy hynny ymddygiad gyrru.

 

 • Dim ond un cwrs all gael ei ddilyn mewn cyfnod o dair blynedd. Unwaith y bydd cwrs wedi ei gwblhau’n llwyddiannus, mae’r ffeil ar y digwyddiad yn cael ei gau ac ni fydd camau pellach. Bydd troseddu pellach yn golygu erlyniad.
 • Gellir mynychu Cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder mewn unrhyw aral llu lle mae Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr wedi cael ei fabwysiadu, waeth ble mae’r drosedd yn digwydd. Gellir dod o hyd i fanylion darparwyr y cwrs yma. 
 • Nid oes prawf ysgrifenedig ffurfiol ond mae disgwyl i yrwyr fod ag agwedd gadarnhaol ac i gyfranogi. Mae cyrsiau’n cael eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac mae darpariaeth ar gyfer anableddau.
 • Mae'n rhaid nad ydych wedi cwblhau cwrs tebyg yn y 3 blynedd diwethaf.
 • Mae'n rhaid bod y cyflymder rhwng 10% plws 2 a 10% plws 9 o'r cyfyngiad cyflymer.
 • Mae'n rhaid eich bod yn cyfaddef y drosedd o fewn 90 niwrnod o ddyddiad y drosedd.

 

Dim ond os ydynt wedi bod mewn gwrthdrawiad y gall gyrwyr gael eu cyfeirio at y Cwrs Beth sy'n ein Gyrru. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio'n benodol i fynd i'r afael â'r canlynol:

 • Troseddau goleuadau traffig - gyrru diofal neu ddifeddwl (heb wrthdrawiad).
 • Croesi llinell wen solid.
 • Parcio diwahân (h.y. rhwystro bwriadol, parcio ar linellau igam ogam, parcio ar linellau gwynion dwbl solid ac ati.)
 • Goddiweddyd neu fethu â rhoi blaenoriaeth mewn parthau sebra/pâl/pelican.
 • Tramgwyddau arwyddion a signalau traffig.

Gellir dod o hyd i fanylion darparwyr y cwrs yma

 

Cwrs theori yn unig yw RIDE sy'n targedu gyrwyr beiciau pŵer dwy olwyn y mae eu hagwedd (yn hytrach na diffyg sgiliau) yn golygu eu bod yn mentro mewn modd annerbyniol ar y ffyrdd ac felly'n debygol o fod yn berygl i'w hunain ac i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd. Er mwyn mynychu'r cwrs hwn mae'n rhaid eich bod wedi derbyn llythyr gan yr heddlu.

 • Dim ond un cwrs RIDE y gallwch fynychu mewn tair blynedd. Ymdrinnir ag unrhyw droseddu pellach drwy erlyniad.
 • Mae gan hyfforddwyr y cwrs gymwysterau beicio proffesiynol a/neu gefndir mewn newid ymddygiadol ac maent yn cadw at ofynion cenedlaethol.

Gellir dod o hyd i fanylion darparwyr y cwrs yma.

 

Mae'r Cwrs Ymwybyddiaeth Traffyrdd Cenedlaethol yn ymdrin â throseddau a gyflawnwyd ar draffyrdd, gyrwyr sydd wedi mynd dros y cyfyngiad cyflymder amrywiol gweithredol, gyrrwr sydd wedi anwybyddu arwydd X goch sy'n dangos bod lôn ar gau, ynghyd â throseddau ar leiniau caled ac mewn ardaloedd lloches.

 • Bydd gyrwyr sy'n gymwys i fynd ar gwrs yn cael eu hysbysu'n ysgrifenedig yn dilyn Hysbysiad o Fwriad i Erlyn.
 • Ni all gyrwyr gyfeirio'u hunain at y cynllun hwn na mynychu cwrs os ydynt wedi bod ar gwrs o fewn y tair blynedd diwethaf.

Gellir dod o hyd i fanylion darparwyr y cwrs yma.